Rafako szuka wyjścia z patowej sytuacji. Będą rozmowy między akcjonariuszami

Rafako w ramach procesu restrukturyzacji planuje spotkania nowego zarządu z przedstawicielami m.in. PBG (główny udziałowiec Rafako), Polski Fundusz Rozwoju (mniejszościowy akcjonariusz), KUKE i ARP.

Publikacja: 27.11.2023 17:05

Rafako szuka wyjścia z patowej sytuacji. Będą rozmowy między akcjonariuszami

Foto: materiały prasowe

W odniesieniu do ostatniego walnego zgromadzenia firmy, które zakończyło bez rozstrzygnięcia, Rafako wyjaśniła, że z uwagi na „dynamikę stanowisk i głosów akcjonariuszy” oraz zapisy statutu nie było możliwości skutecznego przegłosowania uchwał na ostatnim walnym zgromadzeniu. Dlatego zarząd przyjmuje, że kolejne walne zgromadzenie, zwołane na 21 grudnia, może być kluczowe dla Rafako, bo jednym z ostatnich, które może mieć jeszcze wpływ na ratowanie firmy. 

„Kluczowymi elementami prowadzonej przez Rafako restrukturyzacji jest doprowadzanie do konwersji zobowiązań układowych Rafako na nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, jak również skuteczne przeprowadzenie transakcji inwestorskiej, rozumianej jako pozyskanie przez Rafako dokapitalizowania oraz nowego finansowania – wyjaśnia spółka w komunikacie. Do skutecznego powrotu na rynek spółce niezbędne jest finansowanie w wysokości umożliwiającej zarówno oddłużenie, jak i gwarantowanie nowych kontraktów. "W tym kontekście szczególnego omówienia wymaga przebieg i konkluzje nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rafako, które wznowiło obrady w dniu 23 listopada 2023 r. . Z uwagi dynamikę stanowisk i głosów akcjonariuszy w kontekście wysokiego progu głosów wymaganego przez Statut Rafako (przyjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru wymaga większości 90 proc. głosów akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu) akcjonariusze nie mieli możliwości skutecznego przegłosowania uchwał dotyczących konwersji zobowiązań Rafako na akcje, proponowanych przez poprzedni zarząd Rafako, które co do zasady są popierane przez obecny zarząd” – wyjaśnia spółka.

Czytaj więcej

Rafako wraca do dyskusji o konwersji zadłużenia. Zwolenników pomysłu jest mało

Z tego względu akcjonariusze zdecydowali o odstąpieniu od głosowania nad tymi uchwałami w toku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jednocześnie zwrócili się do zarządu Rafako o zwołanie następnego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rafako w najszybszym możliwym terminie, z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał dotyczących konwersji zobowiązań na akcje, w celu wypracowania warunków do podjęcia proponowanych uchwał konwersyjnych. "Zarząd Rafako zwołał takie nadzwyczajne walne zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2023 roku. Zarząd Rafako podkreśla, że osiągnięcie wspólnego stanowiska przez kluczowych akcjonariuszy, w sprawie konwersji zobowiązań Rafako na akcje jest, niezbędnym, ale niewystarczającym, krokiem na drodze do uzdrowienia sytuacji finansowej Rafako" - czytamy w komunikacie.

Różnice zdań pomiędzy akcjonariuszami nie dotyczą - jak czytamy w komunikacie - samej potrzeby konwersji, tylko konieczności powiązania konwersji z innymi elementami prowadzonego przez Rafako procesu inwestorskiego. "Obecna sytuacja Rafako, w szczególności z uwagi na ciężar bieżącej obsługi przez spółkę zobowiązań wynikających z układu zawartego przez Rafako z jej wierzycielami, nie pozwala, w opinii zarządu, na dalsze opóźnienia w zakresie osiągnięcia takiego wspólnego stanowiska przez akcjonariuszy oraz podjęcia stosownych uchwał konwersyjnych, stąd też wynik nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Rafako zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r.może być kluczowy dla Rafako” – czytamy dalej.

Czytaj więcej

Nieoczekiwana zmiana zarządu i zdania w Rafako

Zarząd Rafako deklaruje, że począwszy od jego powołania 20 listopada 2023 roku prowadzi prace w zakresie analizy bieżącej sytuacji płynnościowej Rafako oraz wdrożenia środków operacyjnych mających na celu zapewnienie utrzymania płynności przez spółkę do czasu dokonania powyższych uzgodnień, jak również intensywne rozmowy z kluczowymi uczestnikami prowadzonego przez Rafako procesu inwestorskiego.

„W tym tygodniu zaplanowane są spotkania nowego zarządu Rafako z PBG, PFR, KUKE, ARP oraz pozostałymi uczestnikami procesu inwestorskiego, które mają służyć wypracowaniu kompromisowych i akceptowalnych dla wszystkich stron warunków realizacji procesu inwestorskiego, jak również wypracowanie szybkiej ścieżki realizacji takich warunków, które umożliwią wdrożenia rozwiązań niezbędnych dla przetrwania spółki w najszybszym możliwym harmonogramie” – czytamy dalej.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.

Firmy
Konkursy wyłaniają nowych prezesów
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Firmy
AGD. Tani import drażni producentów
Firmy
CI Games planuje emisję akcji. Po jakiej cenie?
Firmy
Tworzywa sztuczne. Marzenia o wzroście popytu i marż
Firmy
Orlen o Polska Press
Firmy
mPay liczy na duży wzrost skali biznesu