Jak grupa MCI ocenia zeszły rok?

Nasza strategia koncentruje się na inwestycji w spółki, które są beneficjentami przyspieszonej przez pandemię cyfryzacji. Ubiegły rok był dla naszej grupy dobry. Był rekordowy między innymi pod względem wartości wyjść z inwestycji, których łączna wartość w 2020 r. przekroczyła 900 mln zł (m.in. ATM, Netrisk).

Coraz lepsze wyniki spółek portfelowych i udane wyjścia z inwestycji przełożyły się na dobre rezultaty grupy za 2020 r. Zanotowaliśmy ponad 126 mln zł zysku netto. Bardzo dobrze radził sobie subfundusz MCI.EuroVentures, który zanotował w zeszłym roku około 184 mln zł zysku z inwestycji i ponad 15-proc. stopę zwrotu (IRR, czyli wewnętrzna stopa zwrotu – red.)). Zostało to pomniejszone o lekko ujemny wynik subfunduszu MCI.TechVentures, który zgodnie z informacjami, które już wcześniej podawaliśmy, będzie stopniowo wygaszany do 2024 r.

Warto przy tym odnotować, że wyniki MCI.TechVentures systematycznie się poprawiają. Już w czwartym kwartale 2020 r. subfundusz ten miał wynik dodatni. Ta tendencja utrzymywała się również w pierwszym kwartale 2021 r.

Jakie są plany grupy na trwający rok?

Zakładamy wyjścia z inwestycji na poziomie przekraczającym 0,5 mld zł w 2021 r. Mamy mocną pozycję płynnościową: na koniec 2020 r. na rachunkach podmiotów z grupy MCI było ponad 750 mln zł, a na koniec pierwszego kwartału 2021 r. ta kwota urosła jeszcze bardziej. Jednocześnie systematycznie spada nasze zadłużenie, spłacamy też przedterminowo obligacje.

Dzisiaj koncentrujemy się na nowych inwestycjach. Chcielibyśmy zrealizować w 2021 r. dwie duże inwestycje w cyfrowych czempionów w regionie CEE (Europa Środkowo-Wschodnia – red.). O szczegółach oczywiście na razie nie możemy jeszcze mówić. Staramy się bardzo selektywnie podchodzić do nowych inwestycji.

Jeśli mowa o planach na ten rok, to warto też wspomnieć, że z końcem marca 2021 r. subfundusz TV MCI.TechVentures zrealizował wyjście z inwestycji w Pigu. Oznacza ono potencjalny wpływ do funduszu w wysokości około 145 mln zł. Oczekujemy, że to wyjście powinno uruchomić proces automatycznych i proporcjonalnych wypłat dla wszystkich inwestorów tego subfunduszu. Transakcja powinna zostać rozliczona w okolicach maja–czerwca. Spodziewamy się, że w jej efekcie około 77 mln zł zostanie wypłacone do inwestorów MCI.TechVentures oraz MCI proporcjonalnie do posiadanych certyfikatów inwestycyjnych.

Jakie działania podejmuje grupa MCI w zakresie pozyskiwania funduszy?

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ

Na początku tego roku zawarliśmy z Raiffeisen Bank International umowy kredytowe o łącznej wartości 41 mln euro (z czego 29 mln euro przypada na MCI.EuroVentures – red.). Trwają też dalsze prace nad fundraisingiem. Umowa zawarta z Raiffeisenem wpisuje się w ożywienie, które zaczyna być widoczne, po zawirowaniach spowodowanych pandemią, w zakresie fundraisingu na rynku w regionie. Nadal pracujemy nad emisjami do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.

Na jakim etapie jest fuzja spółek MCI i Private Equity Managers?

W kwietniu odbyły się walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek, które zatwierdziły połączenie, co oznacza, że nie ma przeszkód faktycznych stających przed tą fuzją. Przed nami jeszcze tylko kwestie formalne – czekamy na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dominację MCI nad TFI. Oczekujemy, że do 18 czerwca powinniśmy ją otrzymać i to otworzy nam drogę do ostatniego etapu, czyli rejestracji połączenia przez sąd. Zakładamy, że cały proces może się zakończyć pod koniec czerwca.

Czy zarząd MCI będzie rekomendował wypłatę dywidendy?

Zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie odpowiadającej od 1 proc. do 2 proc. kapitałów własnych spółki wykazanych w ostatnim zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Wyniki grupy pod lupą

Rok 2020 MCI Capital ASI zakończyło zyskiem netto wynoszącym 126,7 mln zł (wobec 113,4 mln zł zysku rok wcześniej), aktywami netto w wysokości 1,39 mld zł oraz sumą bilansową sięgającą 1,7 mld zł. Wskaźnik NAV/S (wartość aktywów netto przypadająca na akcję) na koniec 2020 r. wyniósł 27,77 zł, co oznacza 16-proc. wzrost w relacji do poprzedniego roku. Kurs rynkowy oscyluje obecnie w okolicach 18,5 zł, co implikuje kapitalizację przekraczającą 920 mln zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się ponaddwukrotnie (na początku maja 2020 r. kurs sięgał 9 zł). Wskaźnik zadłużenia MCI do kapitałów własnych na koniec 2020 r. wynosił – podobnie jak rok wcześniej – 13 proc.