Aleksander Wasiak, aplikant radcowski

Aleksander Wasiak, aplikant radcowski

materiały prasowe

Taka działalność stanowić może atrakcyjną alternatywę dla nadzorowanego i kosztownego świadczenia usług płatniczych. Ustawodawca dopuszcza również, aby podmioty świadczące usługi płatnicze pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (np. KIP) mogły jednocześnie wydawać instrumenty płatnicze ograniczonej sieci.

Europejski organ nadzoru finansowego postanowił doprecyzować, na jakich zasadach można na terenie Unii Europejskiej wydawać instrumenty płatnicze w ramach tzw. ograniczonej sieci sprzedaży. 24 lutego na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego („EBA") opublikowano „Wytyczne dotyczące wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci zgodnego z drugą dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2)". Wytyczne mają zastosowanie do określonych w PSD2 usług opartych na szczególnych instrumentach płatniczych, które można wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób, a które są wyłączone z zakresu stosowania PSD2.

W wytycznych EBA określił w szczególności kryteria i czynniki, które Komisja Nadzoru Finansowego będzie brać pod uwagę, oceniając, czy dana działalność kwalifikuje się do wyłączenia przewidzianego w PSD2.

Co ważne, wytyczne EBA będą mieć zastosowanie od 1 czerwca. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego została zobligowana do wezwania dotychczasowych wydawców instrumentów płatniczych korzystających z wyłączenia przewidzianego w PSD2 do ponownego przesłania powiadomienia sporządzonego z uwzględnieniem wytycznych do 1 września.

Wytyczne EBA doprecyzowują sposób prowadzenia działalności, który wynika z przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych („UUP"). Zgodnie z art. 6 UUP przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do usług opartych na instrumentach płatniczych, które można wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób i które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. pozwalają posiadaczowi nabywać towary lub usługi wyłącznie w placówkach wydawców tych instrumentów lub w ramach ograniczonej sieci podmiotów związanych umową handlową bezpośrednio z zawodowym wydawcą tych instrumentów (np. karty lojalnościowe/karty podarunkowe) czy też

2. służą wyłącznie do nabywania bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług (np. aplikacje lub karty służące do nabywania biletów komunikacji miejskiej).

Prowadzenie takiej działalności wiąże się z obowiązkiem przestrzegania określonych limitów – całkowita wartość transakcji płatniczych dokonanych w trakcie ostatnich 12 miesięcy nie może przekroczyć równowartości 1 mln euro. W przypadku przekroczenia tego pułapu podmiot wydający instrumenty płatnicze w ramach wyłączenia ma obowiązek przekazać KNF powiadomienie zawierające opis oferowanych usług oraz wskazać, z jakiego wyłączenia stosowania UUP korzysta. Powiadomienia należy dokonać w terminie 14 dni od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie limitu wartości transakcji.

W przypadku przekroczenia pułapu wartości transakcji i spełnianiu warunków do prowadzenia działalności w ramach ograniczonej sieci sprzedaży KNF dokonuje wpisu wydawcy instrumentów płatniczych do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego jako podmiotu prowadzącego działalność określoną w art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych (Limited Network). Jeżeli natomiast działalność nie spełnia warunków, Komisja wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru, a przedsiębiorca jest obowiązany dostosować rozmiar prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych do wspomnianego limitu wartości transakcji albo złożyć wniosek o wydanie zezwolenia do prowadzenia działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub uzyskać wpis do rejestru małych instytucji płatniczych.

Z wytycznych EBA wynika między innymi, że instrumenty płatnicze „ograniczonej sieci" mogą być wykorzystywane do nabywania towarów i usług zarówno fizycznych, jak i cyfrowych, a korzystanie z określonego instrumentu płatniczego można uznać za ograniczone do nabywania bardzo ograniczonego asortymentu towarów lub usług, jeżeli istnieje funkcjonalny związek między towarami lub usługami, które można nabyć za pomocą tego instrumentu płatniczego. Ponadto EBA wskazuje, że dostawcy usług płatniczych i wydawcy pieniądza elektronicznego mogą świadczyć usługi oparte na określonych instrumentach płatniczych, z których można korzystać jedynie w ograniczonym zakresie, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w PSD2 i w wytycznych. W takich przypadkach podmioty nadzorowane powinny oddzielić regulowane usługi od usług wyłączonych w jasny i łatwo rozpoznawalny sposób, w tym poprzez stosowanie różnych marek.