Jak wynika z raportu giełdowego spółki, zysk operacyjny wyniósł w III kw. 46,15 mln zł wobec 730,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 8 mld zł w III kw. 2022 r. wobec 5,4 mld zł rok wcześniej. Patrząc zbiorczo na trzy pierwsze kwartały 2022 r. spółka miała 788,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1, 27 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,7 mld zł w porównaniu z 15,3 mld zł rok wcześniej. Grupa wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł w I-III kw. 2022 r. To spadek rok do roku o 492,2 mln zł.

Obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 281,3 mln zł. To spadek rok do roku o 760,1 mln zł. Niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w sektorze Elektrowni Systemowych. Obserwowany spadek wynosił 644,8 mln zł. Chodzi o utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia, spadek marży na Rynku Bilansującym. Spadek obserwowany był także w dziale OZE o 146,5 mln zł rok do roku. Tutaj wpływ miało głównie utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy. W sektorze Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA rok do roku o 31,3 mln zł, głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej.

W obszarze wydobycia EBITDA wyniosła 675,8 mln zł. To wzrost rok do roku o 131,1 mln zł, co wynikało głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla (wzrost średniej ceny sprzedaży, spadek wolumenu), częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej. Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 981,8 mln zł. To spadek rok do roku o 49,4 mln zł. Spadek wyniku EBITDA jest efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 293,1 mln zł. To wzrost rok do roku o 116,8 mln zł. Wzrost wyniku EBITDA spowodowany jest wyższym poziomem zrealizowanej marży na rynku detalicznym i wyższym wynikiem z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów na uprawnienia do emisji Co2.

Patrząc na dane operacyjne odnotowano wzrost ilości sprzedaży energii elektrycznej o 259 GWh, tj. o 1,9 proc. Z kolei w segmencie odbiorców indywidualnych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 149 GWh, tj. o 4,1 proc. oraz wolumen sprzedaży paliwa gazowego na takim samym poziomie co w analogicznym okresie w 2021 r. „Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w I-III kw. 2022 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o 3,4 mld zł, tj. o 65 proc, co jest odzwierciedleniem dynamicznego wzrostu" - czytamy w sprawozdaniu.