EBITDA linii biznesowej dystrybucja wzrosła rok d roku o 85 mln zł do 523 mln zł, dzięki m.in. wyższej marży na sprzedaży usługi dystrybucyjnej w związku z korzystnym wolumenem. EBITDA osiągnięta przez linię biznesową wytwarzanie urosła do 18 mln zł do 48 mln zł. Jest to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz z usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, a także niższym kosztom stałym.

EBITDA osiągnięta przez linię biznesową sprzedaż wyniosła -127 mln zł. To spadek o 169 mln zł mierząc kwartał do kwartału. - Przyczyną spadku EBITDA oraz zanotowania ujemnej wartości EBITDA w sprawozdawanym kwartale była sytuacja na rynku energii elektrycznej w grudniu 2021 r. W tym okresie notowane były ekstremalnie wysokie ceny energii na rynku spot i bilansującym – tłumaczy koncern. Ponadto – jak tłumaczy koncern – nastąpił ponadstandardowy wzrost zużycia energii przez klientów w stosunku do zakontraktowanego przez linię biznesową wolumenu. Powyższe zdarzenia znacząco zwiększyły koszt bilansowania portfela energii.

Według szacunków, zysk netto grupy wyniósł w czwartym kwartale 2021 roku 68 mln zł wobec 238 mln zł zysku przed rokiem. - Na obniżenie wartości zysku netto wpłynęły w głównej mierze niższe wyniki operacyjne grupy oraz niekorzystne saldo odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych rok do roku, podczas gdy w czwartym kwartale 2020 miało miejsce istotne rozwiązanie odpisów – czytamy komunikacie. Grupa szacuje przychody w czwartym kwartale 2021 roku na 3,78 mld zł wobec 3,35 mld zł w analogicznym okresie 2020 r.

Patrząc na cały ubiegły rok, EBITDA grupy wzrosła do 2.529 mln zł z 2.038 mln zł w 2020 r. Przychody zwiększyły się do 13,77 mld zł z 12,46 mld zł w 2020 r. Skonsolidowany zysk netto sięgnął 1.031 mln zł wobec 444 mln zł straty netto w 2020 r. Produkcja energii elektrycznej brutto zwiększyła się do 4.136 GWh z 3.184 GWh w 2020 r.