Materiał partnera: Grupa Azoty

W jaki sposób Grupa Azoty radziła sobie w minionym roku z dynamicznie rosnącymi kosztami surowców, głównie gazu? Jaki był ich wpływ na Wasze wyniki finansowe?

Dynamicznie rosnące ceny praktycznie wszystkich surowców do produkcji nawozów, chemikaliów oraz tworzyw, w tym oczywiście gazu ziemnego miały znaczący wpływ na nasze wyniki w roku 2021. I tak w przypadku segmentu nawozowego, pomimo dużego wzrostu przychodów i wartości EBITDA, Spółka musiała poradzić sobie z dużym wzrostem kosztów prowadzonej produkcji, co w konsekwencji przełożyło się na niższą średnią marżę naszych produktów w skali całego roku. Szczególnie ważny jest również fakt, że Grupa Azoty utrzymała pełną produkcję w 2021 roku, pomimo tego, że nasi rynkowi konkurenci, inni unijni producenci – wskutek olbrzymiej presji kosztowej, gwałtownie rosnących cen surowców – zmuszeni byli do podejmowania decyzji o czasowym ograniczaniu lub wstrzymywaniu własnej produkcji.

Bardzo cieszą wyniki segmentów pozanawozowych, głównie Segmentu Chemia i Segmentu Tworzywa, które były źródłem już około 60 proc. wartości EBITDA. Marża EBITDA w tworzywach wzrosła z „minus" 2,8% w roku 2020 do „plus" 9,7%. To wynik dobrej koniunktury rynkowej, która przełożyła się na wyższe ceny transakcyjne. Największy wkład do skonsolidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w IV kwartale 2021 roku przez Grupę Kapitałową wniósł właśnie Segment Chemia, który odnotował historycznie najlepszy wynik. Dla wszystkich produktów segmentu odnotowaliśmy wzrost wartości sprzedaży, głównie w przypadku melaminy (o 138,3 proc. r/r) i mocznika technicznego (o 101,6%). Silny, wysoki popyt i większy wolumen sprzedaży pozytywnie wpłynęły na wyniki całego segmentu. Podobnie jak w pozostałych segmentach mieliśmy tu znaczący wzrost kosztów surowców produkcyjnych, jednak nie skutkowało to obniżaniem marży.

Czy jesteście przygotowani na sytuację ograniczenia lub wstrzymania dostaw gazu?

Mamy na uwadze możliwość ewentualnego niezbilansowania krajowego systemu przesyłowego. W takiej sytuacji stopnie ograniczania zużycia gazu w naszych spółkach są zależne od uwarunkowań technologicznych występujących w poszczególnych zakładach, a na poziomie krajowym uregulowane są przepisami. W takich przypadkach decyzje w zakresie produkcji konkretnych wyrobów muszą uwzględniać czynniki takie jak moment wprowadzenia ewentualnych ograniczeń, ich długość, a także zapotrzebowanie na nasze produkty i ich rentowność.

Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, dokładnie tak jak miało to miejsce w minionym roku, gdy ceny gazu niemalże z dnia na dzień spowodowały bardzo duży wzrost cen nawozów. Wówczas spółki Grupy utrzymały produkcję i pomimo tego, że obecnie bierzemy pod rozwagę różne opcje, mamy nadzieję, że nie dojdzie do ograniczeń w tym zakresie. Dostawy gazu ziemnego do spółek Grupy Kapitałowej realizowane są w ramach wieloletniej umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Aktualnie dostawy przebiegają bez zakłóceń.

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o sankcjach nałożonych na Wiaczesława Kantora, posiadającego pośrednio 19,82% udziału w kapitale zakładowym Grupy Azoty poprzez podmioty powiązane. Jaki może mieć to wpływ na Waszą działalność, w tym możliwość zawierania transakcji z podmiotami zagranicznymi?

Przede wszystkim należy wyraźnie podkreślić, że nałożenie sankcji na mniejszościowych akcjonariuszy nie skutkuje żadnymi sankcjami na spółkę Grupa Azoty S.A. Nie ma również jakichkolwiek przesłanek do tego, by zmianie ulegał np. sposób zawierania transakcji przez Spółkę z podmiotami zagranicznymi.

Zamrożenie aktywów kontrolowanych przez W. Kantora nie rodzi bezpośrednich skutków dla Spółki. Skutkiem pośrednim są np. ograniczenia relacji z osobą, na którą nałożono sankcje jako pośrednim akcjonariuszem, przykładowo brak możliwości realizowania niektórych praw z posiadanych lub kontrolowanych akcji oraz niemożności wypłaty dywidendy, przyznania prawa poboru lub innych praw stanowiących środki finansowe lub zasoby gospodarcze w rozumieniu przepisów sankcyjnych.

Czy akcje Grupy Azoty, których właścicielem pośrednio jest Wiaczesław Kantor zostały lub zostaną zamrożone?

Zamrożenie aktywów Pana Kantora działa z mocy prawa i obowiązuje wszystkie podmioty, które biorą udział w obrocie aktywami. W związku z tym, akcje posiadane lub kontrolowane przez Pana Kantora we wszystkich podmiotach już zostały zamrożone w świetle prawa i od podmiotów zarządzających obrotem instrumentami finansowymi oczekuje się podjęcia odpowiednich działań. Obowiązek zamrożenia ciąży na podmiotach, które biorą udział w obrocie papierami wartościowymi.

W październiku ubiegłego roku opublikowaliście nową strategię do roku 2030. Czy obecna sytuacja geopolityczna wymusza zmiany w zakresie Waszych kluczowych projektów, głównie Zielonych Azotów?

Agresja Rosji na Ukrainę to przede wszystkim potwierdzenie konieczności podejmowania działań na poziomie unijnym, które zapewnią Unii Europejskiej i Polsce bezpieczeństwo żywnościowe, ale również samowystarczalność w dłuższej perspektywie także w innych kluczowych obszarach. Polska jest jednym z czołowych unijnych producentów żywności, stąd w tym zakresie jesteśmy zabezpieczeni od strony wytwórczej. Jako Grupa Azoty wykorzystujemy potencjał, aby wzmacniać niezależność surowcową Polski również w innych obszarach. Dzięki inwestycji Polimery Police, Polska stanie się istotnym wytwórcą polipropylenu, który jest uniwersalnym tworzywem sztucznym, w pełni poddającym się recyklingowi. Polipropylen wykorzystywany jest w niemalże wszystkich segmentach przetwórstwa tworzyw sztucznych, co zapewnia odporność na wahania koniunktury rynkowej. Postęp rzeczowy Polimerów Police to już ponad 90 proc. Uruchomienie instalacji planowane jest w przyszłym roku.

Cele, które wyznaczyliśmy w Nowej Strategii do 2030 roku wynikają z obowiązujących uwarunkowań, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami będą musieli wypełnić wszyscy producenci produkujący na terenie Unii Europejskiej. To nowe projekty dekarbonizacyjne i zwrot w kierunku zielonej energii. Tak jak zapowiadaliśmy, naszym najpilniejszy celem jest uzyskanie zielonej energii z OZE, których moce w 2030 roku osiągną powyżej 380 MW. Powołaliśmy spółkę Grupa Azoty Energia, która będzie odpowiadać za dostawy tzw. czystej energii dla wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej.

Jakie inwestycje wpływające na zmniejszenie emisji zostały już zrealizowane i co planujecie na kolejne lata?

Na terenie fabryki w Tarnowie zakończyliśmy prace rozruchowe na Instalacji Odsiarczania Spalin. Jest to jednoznaczne z osiągnięciem przewidzianych założeń projektowych dla Instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomów emisji gazów do powietrza, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. W Tarnowie modernizujemy również energetykę, co jeszcze w 2022 roku pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 150 tys. ton/rok.

W Grupie Azoty ZAK zakończyliśmy inwestycje o łącznej wartości 36,1 mln zł. To projekty wpisujące się w Nową Koncepcję Energetyczną polegające na wykorzystaniu ciepła procesowego pochodzącego z instalacji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. W Puławach prowadzimy inwestycje nastawione na redukcję emisji NOx od 2023 roku.

Porównując dane 2021 do roku poprzedniego, zmniejszyliśmy emisję dwutlenku siarki o ponad 37 proc. Spadek emisji to wyniki głównie optymalizacji układu oczyszczania gazów spalinowych Elektrociepłowni EC II. Zmniejszyliśmy też zużycie węgla kamiennego o ponad 12 proc.

W 2021 roku podjęliśmy liczne działania na rzecz zwiększenia naszej efektywności energetycznej i modernizujemy procesy technologiczne skutkujące znacznymi redukcjami zużycia energii.

W jaki sposób regulacje Europejskiego Zielonego Ładu przekładają się na konkretne produkty w segmencie nawozowym?

W przypadku projektów nawozowych, pracujemy m.in. nad nawozami organicznymi i organiczno-mineralnymi oraz nawozami dla terenów leśnych na bazie strumieni odpadowych i fosfogipsu. Wszystkie te produkty wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozwijamy też rozwiązania przekładające się na poprawę efektywności nawożenia - z obszaru inhibitorów ureazy i nitryfikacji oraz otoczek biodegradowalnych. We wszystkich tych projektach kierujemy się założeniami wynikającymi z obowiązujących unijnych strategii „Od Pola do Stołu" i „Bioróżnorodności", zgodnymi z tzw. rolnictwem precyzyjnym. Mówiąc najkrócej, podążamy w kierunku inteligentnego odżywiania roślin. Prace prowadzimy zarówno od strony produktowej, jak i stricte technicznej. Nawiązaliśmy współpracę z Microsoft oraz zawiązaliśmy partnerstwo strategiczne z podmiotami funkcjonującymi w jego ekosystemie. Współpraca pozwoli na wprowadzenie w oferowanych przez nas rozwiązaniach nowych innowacyjnych funkcjonalności, które obecnie nie są dostępne na rynku.

Materiał partnera: Grupa Azoty