REKLAMA
REKLAMA

Parkiet PLUS

Wy這niliśmy dziesi耩 gwiazd polskiego rynku kapita這wego

Ponad 7,5 tys. os鏏 odda這 g這s w naszej ankiecie. W ten spos鏏 wy這nilimy TOP10. Panie wchodz鉍e w sk豉d tego elitarnego grona nagrodzimy podczas wtorkowego Kongresu.
Foto: GG Parkiet

Za nami ju drugi i ostatni etap wyboru wyró積iaj鉍ych si kobiet na polskim rynku kapita這wym. Sporód 20 nominowanych kandydatek g這sami internautów wybralimy 10 laureatek. S wród nich przede wszystkim cz這nkinie zarz鉅ów (wszystkie panie prezentujemy obok). Nie kryj, 瞠 praca w bran篡 finansowej jest trudnym zadaniem, ale zdecydowanie zach璚aj inne kobiety, by posz造 w ich lady, nawet jeli maj obawy, czy sobie poradz. Z moich obserwacji jako pracodawcy p造nie smutny wniosek, 瞠 kobiety zbyt cz瘰to patrz w豉nie w ten sposób, zani瘸j鉍 swoje kompetencje. Z tego powodu trac wiele mo磧iwoci rozwoju i awansu, niestety cz瘰to na rzecz m篹czyzn, którzy takie obawy maj du穎 rzadziej. Najlepsz rad jest wi璚 powiedzenie: odwagi! mówi Ma貪orzata Szturmowicz, cz這nek zarz鉅u Idea Banku.

Nasze rozmówczynie radz, by traktowa prac nie tylko powa積ie, ale te jako hobby, a nie przymus. Pami皻ajmy, 瞠 praca w bran篡 finansowej, a w szczególnoci na stanowisku kierowniczym, zajmuje cz瘰to lwi cz doby. Jeli ma przynie sukces i satysfakcj, po prostu musi by pasj mówi. Podkrelaj jednoczenie, 瞠 bardzo wa積a jest determinacja w d嘀eniu do celu, sta貫 podejmowanie wyzwa oraz pokonanie w豉snego strachu. W tzw. sytuacjach kryzysowych zawsze warto rozmawia, szuka pomocy u osób z wi瘯szym dowiadczeniem. Zdecydowanie nie wolno si poddawa, a na pojawiaj鉍e si problemy nie nale篡 patrze jak na koniec wiata, lecz jak na kolejne zadanie do wykonania, trzeba zaplanowa dzia豉nia i je realizowa mówi Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, szefowa Macrologic.

Wiedza, szczcie, determinacja...

W Polsce nadal pokutuje stereotyp, 瞠 praca w finansach jest domen m篹czyzn. Nasze laureatki i osi鉚ane przez nie sukcesy obalaj ten mit. Co jest dla nich najwi瘯szym wyzwaniem? wiadomo, 瞠 praca ta jest codziennie poddawana ocenie przez rynek odpowiada Szturmowicz. Dodaje, 瞠 uda這 jej si osi鉚n寞 sukces zawodowy dzi瘯i wiedzy i ludziom, których spotyka豉 na swojej drodze. Nie bez znaczenia by豉 te sytuacja osobista, która pozwoli豉 mi rozwija si zawodowo dodaje.

Z kolei szefowa Macrologic ocenia, 瞠 najwi瘯szym wyzwaniem w pracy na rynku kapita這wym jest pozyskanie i utrzymanie zaufania inwestorów. Inwestor musi mie poczucie, 瞠 jeli w這篡 swoje pieni鉅ze, to b璠 one nie tylko bezpieczne, ale przynios mu oczekiwany zysk. Najczciej nie da si tego osi鉚n寞 w miesi鉍 czy dwa. Bardziej efektywne s inwestycje d逝goterminowe mówi. Dodaje, 瞠 inwestorzy coraz czciej zdaj sobie z tego spraw, dlatego sami ch皻niej wybieraj inwestycje na d逝窺zy okres. Jej zdaniem, by osi鉚n寞 sukces, trzeba powa積ie podchodzi do swoich obowi頊ków i osób, z którymi wspó逍racujemy. Je瞠li widzimy, 瞠 co mo積a zmieni w dzia豉niu organizacji, warto o tym rozmawia i próbowa i nowymi cie磬ami. Nie ka盥y pomys musi by realizowany, ale bez podejmowania prób nigdy by si nic nie zmienia這 podkrela. Z kolei Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital oraz PEM, komentuje, 瞠 wyzwaniem jest odpowiednie planowanie, przewidywanie zmian i elastyczne dostosowywanie si do nowych okolicznoci oraz ograniczanie ryzyka zwi頊anego z faktem, 瞠 rynek kapita這wy to obszar, którego nie mo積a w 100 proc. skontrolowa. Z codziennej pracy wyzwaniem b璠zie dla mnie zawsze praca z ludmi i stworzenie wokó siebie odpowiedniego zespo逝. No i oczywicie, gdyby doba mog豉 mie wi璚ej ni 24 godziny, wówczas by這by du穎 豉twiej... dodaje.

Przepis na dobrego mened瞠ra

Zapytalimy nasze laureatki, jakie cechy charakteru s niezb璠ne do pracy na stanowisku kierowniczym na rynku kapita這wym. Na pewno skrupulatno oraz umiej皻no oceny perspektywy i podejmowania trafnych decyzji. Nie da si jednak osi鉚n寞 sukcesu w pojedynk. Potrzebne jest wspó責zia豉nie zaanga穎wanych pracowników na wszystkich szczeblach mówi Skrzecz-Mozdyniewicz. Dodaje, 瞠 kluczowa jest te organizacja czasu pracy, zarówno w豉snego, jak i podw豉dnych. Co ciekawe, dla wielu kobiet doskona章 szko章 organizacji czasu pracy jest macierzy雟two oraz zwi頊ana z nim konieczno godzenia wielu ról i obowi頊ków dodaje. Z kolei Monika Englicht, prezes HubStyle, podkrela, 瞠 kobiety s bardziej szczegó這we i dok豉dne, wnikliwie podchodz do ka盥ej sprawy. To nasze przewagi, których cz瘰to brakuje panom. Nie brakuje nam równie charyzmy i wytrwa這ci w d嘀eniu do celu, a kolejne sukcesy motywuj do dzia豉nia jeszcze bardziej mówi. Ocenia, 瞠 swój sukces zawdzi璚za wielu sk豉dowym. To przede wszystkim pasja do bran篡, w której pracuj, jestem z ni zwi頊ana od wielu lat i wci嘀 poszukuj nowych wyzwa, wietnie odnajduj si w tej roli. To równie odwaga i ci篹ka praca, dzi瘯i czemu zdoby豉m wiedz i dowiadczenie mówi.

Nasze laureatki obalaj wiele stereotypów. W moim przypadku chodzi nie tylko o bran輳 finansow, ale jeszcze o zarz鉅zanie polityk finansow firmy. Jest taki stereotyp, 瞠 niezb璠n cech ka盥ego dyrektora finansowego powinno by zami這wanie do Excela i tabelek. Ja si z tym absolutnie nie zgadzam twierdzi Szturmowicz. Jej zdaniem, aby skutecznie zarz鉅za finansami, trzeba przede wszystkim mie otwarty umys, rozumie, co si dzieje w ca貫j grupie i myle strategicznie. W TOP10 znalaz豉 si te przedstawicielka tzw. wielkiej czwórki: Stacy Ligas, partner w KPMG w Polsce. Jej zdaniem lista cech koniecznych do efektywnej pracy w bran篡 finansowej jest d逝ga. Wród nich s m.in. pracowito, wytrwa這 w d嘀eniu do celu, umiej皻ny dobór wspó逍racowników i ci鉚貫 poszukiwanie niestandardowych rozwi頊a wymienia. Podkrela zarazem, 瞠 u ród豉 le篡 jednak g喚bokie poczucie odpowiedzialnoci za powierzone obowi頊ki i wykonywane zadania. W bran篡 finansowej, podobnie jak w ka盥ej innej, osoba na stanowisku mened瞠rskim powinna mie wrodzone cechy lidera. Wielk umiej皻noci jest by nie tylko szefem, ale tak瞠 mentorem i wzorem dla pracowników, a dla klientów i wspó逍racowników zaufanym partnerem biznesowym mówi.

Z nauk za pan brat

Wszystkie laureatki mog si pochwali bardzo dobrym wykszta販eniem. Gros z nich ma na koncie równie dodatkowe szkolenia i kursy. Ma貪orzata Zaleska, szefowa GPW, w 1997 r. uzyska豉 stopie doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. stopie doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii finansów i bankowoci, w 2004 r. tytu profesora nauk ekonomicznych, a dwa lata póniej awansowa豉 na stanowisko profesora zwyczajnego Szko造 Gównej Handlowej.

Z kolei Iwona Sroka, szefowa KDPW, uzyska豉 stopie doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz鉅zaniu, a Miros豉wa Zydro, zarz鉅zaj鉍a Selvit, ma tytu doktora chemii. Naukowcy z natury przyzwyczajeni s do tego, 瞠 uczy i rozwija si trzeba przez ca貫 篡cie. Musz jednoczenie wielokrotnie wykazywa si ogromn kreatywnoci i silnie wierzy, 瞠 ci篹ka praca doprowadzi ich do ambitnego celu mówi Zydro.

pytania do partnera... Krzysztofa Walenczaka

z dyrektorem generalnym Societe Generale Polska rozmawia Katarzyna Kucharczyk

Laureatki zestawienia reprezentuj ró積e segmenty rynku, o czym to wiadczy?

O ró積orodnoci tego rodowiska i o tym, 瞠 nasz rynek kapita這wy jest coraz bardziej dojrza造. Jeszcze kilkanacie lat temu w przestrzeni publicznej funkcjonowa這 kilka kobiet, co mia這 cz瘰to pokaza, 瞠 one te mog robi karier, 瞠 jest to mo磧iwe. Dzi optymistyczne jest to, 瞠 lista jest coraz d逝窺za, 瞠 kobiety zajmuj stanowiska mened瞠rskie w wielu bran瘸ch. Cz瘰to ich nazwisk nie znamy, dopiero je odkrywamy w豉nie dlatego, 瞠 rzadko pojawiaj si w mediach. Tych nazwisk jest po prostu coraz wi璚ej. Charakterystyczne dla zestawienia jest to, 瞠 s w nim zarówno cz這nkinie zarz鉅ów spó貫k gie責owych, zarz鉅zaj鉍e funduszami, jak i przedstawicielki dziaów analiz. S to osoby zarówno z pierwszych stron gazet, jak i kobiety pozornie pozostaj鉍e w cieniu, poniewa w swoim rodowisku ciesz si ogromnym uznaniem.

Czy kobietom trudniej awansowa, czy te te problemy to ju przesz這?

Jest to z pewnoci uzale積ione od wielkoci firmy i polityki, jak prowadzi. W du篡ch korporacjach kobiety od lat nie maj z tym wi瘯szego problemu. Korporacje stosuj coraz bardziej przejrzyste procedury zarówno w procesach rekrutacyjnych, jak i awansu. Wypracowa造 rozwi頊ania, które nie pozosta造 jedynie na papierze, ale s stosowane na co dzie. Nie wszystkie firmy, zw豉szcza te mniejsze i rednie, doczeka造 si transparentnych rozwi頊a w tym zakresie. Jest tu jeszcze sporo do zrobienia.

Praca na rynku wymaga szczególnych predyspozycji. Kobiety je maj?

To nie jest kwestia p販i i przypisywanych cech. W moim 篡ciu zawodowym mia貫m okazj zetkn寞 si zarówno ze zbyt emocjonalnie reaguj鉍ymi m篹czyznami, jak i bardzo racjonalnie dzia豉j鉍ymi kobietami. Jestem przekonany, 瞠 licz si przede wszystkim kompetencje, równo szans i przejrzysto cie磬i kariery. Oczywicie, s zawody, gdzie wymagane jest ogromne opanowanie, ch這dna g這wa" i dzia豉nie pozbawione emocji. Jestem przekonany, 瞠 jest to uzale積ione od indywidualnych predyspozycji ka盥ego cz這wieka, bez wzgl璠u na p貫. Po prostu osoby, które si w tym nie sprawdzaj, pr璠zej czy póniej odchodz. Z mojego dowiadczenia wynika, 瞠 kobiety wykazuj cz瘰to du穎 wi璚ej cierpliwoci i odpornoci na stres ni m篹czyni. Dlatego tak dobrze sprawdzaj si m.in. w sektorze bankowym i finansowym.

 

Sytuacja si poprawia, ale bardzo powoli

W krajach Unii Europejskiej 60 proc. absolwentów wy窺zych uczelni stanowi kobiety. W Polsce wskanik kobiet, które uko鎍zy造 studia wy窺ze, jest jeszcze wy窺zy i od kilku lat kszta速uje si na poziomie oko這 65 proc. Natomiast pod wzgl璠em udzia逝 kobiet we w豉dzach spó貫k nasz kraj wypada s豉bo. Fundacja Liderek Biznesu wzi窸a pod lup firmy notowane na warszawskim parkiecie, zarówno na rynku gównym, jak i alternatywnym.

Niestety, w porównaniu z poprzednim badaniem z 2015 roku (obejmuj鉍ym lata 20122014) mo瞠my jasno stwierdzi, 瞠 mimo przyj璚ia przez GPW nowego kodeksu dobrych praktyk, obejmuj鉍ego mi璠zy innymi zapisy o ró積orodnoci zarz鉅ów i rad nadzorczych, zmiany s bardzo nieznaczne" czytamy w kluczowych wnioskach z raportu.

Okazuje si, 瞠 w zarz鉅ach spó貫k notowanych na GPW w 2015 r. kobiet by這 12,05 proc. wobec 11,4 proc. rok wczeniej. Poprawi si te lekko wynik dotycz鉍y rad nadzorczych. Ciekawie prezentuj si spó趾i z udzia貫m Skarbu Pa雟twa. Kobiet w zarz鉅ach wprawdzie przyby這, ale odsetek ten nadal jest niepokoj鉍o niski (4,8 proc. vs. 3 proc. w 2014 r.). Z raportu wynika, 瞠 11 pa雟tw UE wprowadzi這 instrumenty prawne umo磧iwiaj鉍e promowanie polityki ró積orodnoci we w豉dzach spó貫k. W omiu krajach przepisy obj窸y tylko przedsi瑿iorstwa kontrolowane przez pa雟two.

 

Opinie

Stacy Ligas, partner i szef dzia逝 audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce

Najwi瘯szym wyzwaniem dla mened瞠ra w warunkach szybko zmieniaj鉍ej si gospodarki jest nie tylko umiej皻no przewidywania zmian, ale tak瞠 szybka i skuteczna reakcja na zmiany nieprzewidywalne. Najwi瘯sz wartoci dodan kobiety mened瞠ra s cechy typowo kobiece, które kobiety niejednokrotnie uwa瘸j za swoje s豉boci, w tym g喚bokie poczucie odpowiedzialnoci za wykonywan prac i zaanga穎wanie emocjonalne w prowadzone projekty oraz potrzeba gruntownego przygotowania merytorycznego przed podj璚iem decyzji. Kobiety zamiast ucieka i dystansowa si od tych cech i myle, 瞠 aby by mened瞠rem, musz si zmienia, powinny budowa kariery na swoim ja. Ka盥y z nas jest inny i nie powinnimy zapomina, 瞠 w biznesie niewa積a jest p貫, ale kwalifikacje i osi鉚ni璚ia. Nie dzielmy mened瞠rów wed逝g p販i i nie popadajmy w stereotypy. Ka盥y mened瞠r ma inny styl zarz鉅zania i w ka盥ym z nich mo積a znale odbicie zarówno kobiet, jak i m篹czyzn.

Izabela Kozakiewicz, dyrektor XTB

Praca na rynkach kapita這wych, tak jak praca w ka盥ej innej bran篡, ma ró積e oblicza w zale積oci od zajmowanego stanowiska. Z mojej perspektywy wyzwaniem jest kierowanie biznesem w Polsce i w trzech innych krajach, za które odpowiadam przy za這瞠niu odmiennoci kulturowych i postaw inwestycyjnych ludzi. Wyzwaniem jest te kierowanie procesami tak, aby kulturowo odmienni cz這nkowie zespoów w ró積ych krajach pracowali przy zachowaniu podobnej efektywnoci i w synergii z innymi jednostkami zagranicznymi. Miejsce, w którym jestem, to wynik przede wszystkim otwartoci na nowe wyzwania, a zaraz póniej zaanga穎wania w to, co robi na co dzie, i jakoci oddawanych projektów. Istotna jest równie elastyczno i daleko id鉍a, aczkolwiek zdrowa tolerancja na zmiany. Ostatni, ale nie mniej wa積y czynnik, to rodzina i dzieci, które pozwalaj mi utrzyma zdrow kondycj i odpowiednie nastawienie do czasem szalonego tempa pracy.

Magdalena Nawara, cz這nek zarz鉅u Banku Pocztowego

Osi鉚n窸am sukces dzi瘯i otwartoci na zmian, du瞠mu zaanga穎waniu w realizowane projekty, a tak瞠 dzi瘯i umiej皻noci pracy z ludmi. Wszystkie powy窺ze elementy s konieczne, ale chyba najwa積iejszym jest wspó逍raca z ludmi oraz wymagaj鉍a troch szczcia mo磧iwo wspó逍racy z szefem, który b璠zie wspiera nasze inicjatywy. Sukcesu nie osi鉚a si samemu. Ja w swojej karierze spotka豉m ludzi, którzy byli mi przyjani i pomagali w realizacji moich planów i celów. Kobietom, które chc si rozwija w tym kierunku i w przysz這ci piastowa stanowisko mened瞠rskie, mog doradzi, aby przesta造 myle, 瞠 sobie nie poradz. Tym bardziej, aby przesta造 myle w kategorii, 瞠 s kobietami, a finanse to m瘰ki wiat. Liczne grono kobiet, które zosta造 wymienione w tym konkursie, jak te wiele moich kole瘸nek w bran篡 jest dowodem na to, 瞠 mo積a sobie wietnie poradzi. Nale篡 wierzy w siebie i realizowane projekty, anga穎wa innych ludzi do wspó逍racy i najzwyczajniej przygotowa si na ci篹k prac.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA