Surowce i paliwa

Duże odwrócone odpisy

Grupa Energa w ramach przeprowadzonych testów na utratę wartości posiadanego majątku trwałego stwierdziła istotny wzrost jego wartości.
Foto: materiały prasowe

Chodzi zwłaszcza o konwencjonalne i kogeneracyjne aktywa wytwórcze (jakie konkretnie, nie podano). Dzięki temu stało się możliwe odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tego majątku na łączną kwotę 150 mln zł. Jednocześnie stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących innych aktywów trwałych grupy w wysokości 18 mln zł. Energa przeprowadziła też testy na utratę wartości udziałów w firmach zależnych. Łączny wynik dokonanych i odwróconych odpisów to minus 13 mln zł.

Spółka szacuje, że wszystkie te zdarzenia powiększą jej skonsolidowany wynik netto za ubiegły rok o 133 mln zł. Jednocześnie pozostaną bez wpływu na wynik EBITDA, liczony jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. Dokonane przeszacowania mają charakter niegotówkowy i nie wpływają na kondycję finansową grupy. TRF

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.