Surowce i paliwa

Azoty Tarnów i Puławy podpisały umowę

Azoty Tarnów i zakłady azotowe w Puławach podpisały umowę o konsolidacji wczoraj w późnych godzinach wieczornych.
Foto: www.photoxpress.com

Przewiduje ona przeprowadzenie konsolidacji w ramach jednej grupy kapitałowej w podziale na dwa etapy. W pierwszym etapie, który rozpocznie się po podwyższeniu kapitału, strony będą dążyć m. in. do maksymalizacji synergii kosztowych, budowy kompletnego elastycznego portfela produktowego w obszarze nawozów, osiągnięcia wzrostu efektu skali oraz usprawnienia działania grupy w zakresie zdolności produkcyjnych w obszarze amoniaku i kwasu azotowego, optymalizacji logistyki oraz zapewnienia grupie trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju na globalnym rynku nawozowo-chemicznym.

Połączenie będzie koordynowane przez wspólnie powołany w tym celu komitet do spraw konsolidacji, składający się w równej liczbie z przedstawicieli spółek. Jego zadaniem, obok ogólnej kontroli przebiegu realizacji umowy oraz zapewnienia bieżącej współpracy, będzie przygotowanie szczegółowego planu fuzji, przy którego opracowaniu zostaną uwzględnione założenia i cele drugiego etapu konsolidacji.

Zarządy spółek w ramach swoich kompetencji korporacyjnych będą rekomendować właściwym radom nadzorczym, aby w terminie rejestracji podwyższenia kapitału w skład zarządu każdej ze spółek, w liczbie 4 albo 6 osób, wchodziła ta sama liczba przedstawicieli obu spółek.

Strony uzgodniły również zasady dotyczące stosowania nazwy handlowej Grupa Azoty oraz dodanie jej do oznaczenia firm niektórych spółek wchodzących w skład grupy oraz ujednolicenia roku obrotowego tych spółek tak, by odpowiadał rokowi kalendarzowemu.

Zgodnie z umową, w celu zwiększenia stabilności akcjonariatu i pozyskania inwestorów długoterminowych, zamiarem zarządu Azotów Tarnów będzie rekomendowanie w przyszłości WZ Azotów Tarnów podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto Azotów Tarnów za dany rok obrotowy.

Ponadto strony uzgodniły, że konsolidacja odbywać się będzie w poszanowaniu zasad i obowiązków określonych w umowach społecznych oraz zakładowych układach zbiorowych oraz podkreśliły potrzebę stałej współpracy w celu i na rzecz prowadzenia dialogu społecznego.

Zarząd Azotów Tarnów zobowiązał się wspierać realizację przez Puławy inwestycji wymienionych w umowie.

„Wynegocjowana i podpisana wczoraj umowa konsolidacyjna nakreśla zakres i cele dalszych prac dotyczących łączenia Zakładów Azotowych Puławy i Azotów Tarnów. Podkreśla korzyści wynikające z utworzenia Grupy Azoty – w szczególności  poprzez zwiększenie potencjału obydwu obecnych grup – podkreśliły Puławy w komentarzu do podpisanej umowy. Podkreślano, że umowa stanowi gwarancję ochrony wszystkich praw nabytych przez pracowników Puław na podstawie umów społecznych i układów zbiorowych pracy oraz promuje stałą i rzetelną współpracę na rzecz prowadzenia dialogu społecznego przez Puławy i Tarnów.

Umowa wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału.

Firma Azoty Tarnów, po konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i Zakładów Azotowych Puławy, będzie rekomendować przeznaczanie od 40 do 60 proc. jednostkowego zysku na dywidend za dany rok obrotowy.

Zresztą prezes Polic Krzysztof Jałosiński poinformował na spotkaniu z dziennikarzami, że spółka ma przygotowane trzy plany inwestycyjne na przyszły rok. Plan maksymalny zakłada wydatki na poziomie 600-700 mln złotych, plan bazowy zakłada inwestycje na poziomie 400 mln zł, a "kryzysowy" to 250 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.