Finanse

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto

Getin Holding odnotował 948,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 183,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Foto: Bloomberg

"W 2018 roku Grupa Getin Holding osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie -948,3 mln zł. Głównym determinantem wyniku były jednorazowe odpisy dokonanie przez Idea Bank Polska, których źródła związane są z przeszłością. Wpływ Idea Banku na wynik Holdingu wyniósł -1 029,7 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Jednocześnie grupa odnotowała znaczącą poprawę sytuacji na rynkach zagranicznych. Kontrybucja działających tam spółek wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając poziom 122,1 mln zł, podkreślono.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 882,91 mln zł wobec 1 033,56 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął -114,74 mln zł wobec 342,35 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 25,23 mld zł na koniec 2018 r. wobec 27,94 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 687,71 mln zł wobec 32,58 mln zł straty rok wcześniej.

"Miniony rok był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych okresów w historii holdingu. Rezerwy oraz odpisy dokonane przez Idea Bank, będące skutkiem rozliczenia trudnej przeszłości, miały fundamentalny wpływ na nasz wynik finansowy. Wierzę, iż zgodnie z deklaracjami zarządu Idea Banku, proces ten został już zakończony, a działania zmierzające do poprawy sytuacji kapitałowej i rentowności banku, będą realizowane z poszanowaniem interesów akcjonariuszy holdingu" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

"Pomimo trudnej sytuacji na rynku krajowym, grupa kontynuowała rozwój biznesu zagranicznego. Zainicjowaliśmy wiele projektów związanych z digitalizacją naszych spółek, czego efekty powinny być widoczne w kolejnych okresach" - dodał.

W 2018 w Idea Banku skumulowały się negatywne skutki błędów poprzednich lat, które skutkowały koniecznością utworzenia znaczących rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa grupy. Zdecydowana większość wprowadzonych rezerw i odpisów na należności miała charakter jednorazowy, a ich źródła związane są z przeszłością, zaznaczono w komunikacie.

"Obecnie Idea Bank stopniowo wdraża nowy model biznesowy oparty o bezpieczne produkty i lekką, niskokosztową strukturę organizacyjną, która jest możliwa dzięki nowym technologiom IT i rozwiązaniom umożliwiającym korzystanie z usług bankowych online. Ponadto bank aktywnie poszukuje rozwiązań, które wzmocnią jego sytuację kapitałową i umożliwią powrót na ścieżkę rentowności" - wskazano dalej.

Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 64 mln zł, co jest wynikiem sześciokrotnie lepszym niż w 2017 roku, podkreśliła spółka. Głównym determinantem tak dynamicznego wzrostu było dostosowanie modelu biznesowego do stabilnej sytuacji w lokalnej gospodarce, dalsza digitalizacja, rozbudowa sieci sprzedaży do 200 placówek oraz korzystny kurs wymiany.

"Na koniec roku pozytywną kontrybucję do wyniku segmentu odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS, która przedterminowo zwróciła do GH 15,9 mln zł pożyczki zaciągniętej w 2017 roku. Po raz kolejny segment Ukraina odnotował wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej. Na koniec roku portfel kredytowy, w walucie lokalnej, wzrósł o 17,2% r/r. Ponadto grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +94,8%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 33,8%). ROE segmentu Ukraina wyniosło 86,8%" - napisano też w komunikacie.

Działająca na terenie Federacji Rosyjskiej spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 26,6 mln zł, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Przez cały rok spółka utrzymywała wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży leasingowej, które w skali roku wzrosły o 42,4% (w RUB).

"Carcade wprowadziło nowe rozwiązania dla klientów, dokonując odświeżenia marki i wprowadzając nową platformę sprzedażową z dostępem online do usług posprzedażowych. Uruchomiono także aplikację mobilną. Umożliwiło to spółce osiągnięcie blisko 9-proc. udziału w rosyjskim rynku leasingowym. W minionym roku wynik prowizyjny wzrósł do poziomu 25,2 mln zł, a odsetkowy do 60,6 mln zł. Dzięki stałej poprawie jakości portfela, Carcade odnotowała istotny spadek kosztu ryzyka w ujęciu rocznym. O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Carcade wypłaciło w 2018 roku na rzecz Getin Holding 10,3 mln zł dywidendy" - czytamy dalej.

W 2018 roku Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 16,1 mln zł, co jest wynikiem o ponad 50% lepszym niż rok wcześniej. Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając od początku roku poziom blisko 1,2 mld RON (+11,4% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +14,5 r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +8,6% r/r).

"Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 16,1% i leasingowego o 15,5% w ujęciu rocznym. Na koniec grudnia suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,3 mld zł, co oznacza 16,5% wzrost od początku roku. Strategicznym projektem zainicjowanym w 2018 roku i kontynuowanym obecnie przez Idea Bank Rumunia jest digitalizacja i rozwój mobilnych kanałów dostępu w połączeniu z optymalizacją sieci sprzedaży - wprowadzenie nowego formatu placówek oraz zwiększenie ich dostępności" - napisano także w materiale.

W minionym roku zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 15,5 mln zł. Od początku roku Idea Bank Białoruś odnotowywał dynamiczny wzrost salda kredytowego (+33,6% w BYN) oraz depozytowego (+39,7% w BYN). W tym samym okresie wzrósł również wynik prowizyjny o 18,1% w ujęciu r/r (w BYN). Wynik odsetkowy, zmniejszył się o 17,4% w wyniku silnej presji obniżki stóp procentowych przez regulatora.

"Na Białorusi grupa odnotowuje stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład holdingu, również Idea Bank Białoruś prowadził intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. W związku z wdrożeniem systemu umożliwiającego udzielanie pożyczek na zakup towarów drogą internetową od III kwartału 2018 r. bank rozpoczął oferowanie pożyczek online (consumer finance). Już w IV kwartale udział sprzedaży produktów detalicznych kanałami zdalnymi osiągnął poziom 36,7%. Zrealizowany w minionym roku projekt digitalizacji ma na celu ograniczenie kosztów oraz dalszą optymalizację i unowocześnienie procesów biznesowych. W 2018 roku Idea Bank Białoruś wypłacił 10,8 mln zł dywidendy" - wymieniono też w materiale.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarzadzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Powiązane artykuły