Felietony

Zmiany regulacji KDPW

17 maja zarząd podjął uchwałę dotyczącą zmiany szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Katarzyna Majer-Gębska adwokat, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Foto: materiały prasowe

KDPW to instytucja odpowiadająca za nadzorowanie i prowadzenie systemu rejestracji papierów wartościowych oraz rozrachunków związanych z nimi transakcji. Jest także odpowiedzialna za prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych oraz nadzoruje zgodność wielkości emisji papierów wartościowych, które są w obrocie. Zasady działania są obok regulaminu jednym z dokumentów, na podstawie których wykonywana jest działalność operacyjna KDPW.

Zmiany wprowadzone w zasadach działania polegają w szczególności na dostosowaniu treści postanowień do wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w przepisach regulujących dematerializację akcji w kontekście spółek niepublicznych.

Od 1 marca akcje wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy bądź w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych spółką publiczną jest spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski; spółki niespełniające tych kryteriów posiadają status spółek niepublicznych.

Depozyt już w listopadzie 2020 r. wydał komunikat, w którym wskazał, że nie planuje świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, ale umożliwia rejestrowanie akcji wyemitowanych przez spółki niepubliczne w Depozycie papierów wartościowych na zasadach analogicznych do tych, na jakich rejestrowane są obecnie akcje emitowane przez spółki publiczne.

Wprowadzone uchwałą z 17 maja zmiany dotyczą przede wszystkim uprawnień emitentów i akcjonariuszy spółek niepublicznych w zakresie udostępnienia informacji na temat zarejestrowanych w KDPW akcji i usług z tym związanych, w tym w zakresie dostępu do aplikacji dla uczestników. Zmiany dotyczą także przeniesienia praw udziałowych emitenta w restrukturyzacji na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W razie wydania przez BFG w ramach przymusowej restrukturyzacji emitenta decyzji o przejęciu przez podmiot przejmujący praw udziałowych emitenta (który to podmiot staje się automatycznie akcjonariuszem emitenta) Depozyt zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o decyzji BFG uczestników bezpośrednich (którymi są instytucje finansowe, które zawarły umowę z KDPW). W dniu otrzymania zawiadomienia uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których zapisane są akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne lub inne prawa udziałowe określone w decyzji BFG, dokonują ich blokady na tych rachunkach. Jednocześnie blokada tych praw udziałowych jest dokonywana na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Depozycie. Uczestnik bezpośredni pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego w rozumieniu ustawy o BFG przekazuje Depozytowi pisemną dyspozycję przeniesienia praw udziałowych określonych w decyzji, następnie KDPW dokonuje rozrachunku przeniesienia praw udziałowych na konto podmiotowe danego uczestnika bezpośredniego.

Zarząd KDPW w uchwale z maja, w wykonaniu postanowień ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadczył ponadto, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Zmiany weszły w życie 31 maja.

W tym samym dniu weszły w życie również zmiany regulaminu Depozytu. Dotyczą, podobnie jak zmiany szczegółowych zasad działania KDPW, obsługi żądań składanych przez emitentów i uczestników w zakresie udostępnienia informacji o akcjonariacie. Zmiany te nakładają także na spółki rejestrujące walne zgromadzenie w aplikacji internetowej Depozytu obowiązek jednoczesnego przekazania Depozytowi informacji o liczbie głosów, które na tym walnym zgromadzeniu mogą być wykonywane z akcji uprzywilejowanych oznaczonych poszczególnymi kodami ISIN.

Kod ISIN (z ang. international securities identification number) to międzynarodowy numer identyfikacji papierów wartościowych. Jest to kod alfanumeryczny, co oznacza, że składa się z liter i cyfr. KDPW nadaje kody ISIN papierom wartościowym rejestrowanym w systemie depozytowym KDPW przy każdej rejestracji papierów wartościowych dokonywanej na wniosek emitenta.

Zmiany dotyczą głównie kwestii technicznych i są to zmiany dostosowawcze do przepisów prawa. Warto mieć je na względzie w relacjach z KDPW.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.