REKLAMA
REKLAMA

Banki

Negatywna perspektywa BOŚ

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Banku Ochrony Środowiska ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB+.
Foto: parkiet.com

Głównym powodem obniżenia perspektywy oceny ratingowej BOŚ jest rosnące ryzyko, jakie dla banku wiąże się z dużym portfelem kredytów udzielonych na rzecz przedsiębiorstw z branży energetyki wiatrowej – tłumaczy agencja. Wartość tego typu kredytów przekracza 2 mld zł i stanowi ok. 15 proc. łącznego portfela kredytowego BOŚ oraz ponad jedną czwartą wartości kredytów udzielonych klientom korporacyjnym. Relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego skutkuje dużą wrażliwością banku na zmiany kondycji firm z sektora farm wiatrowych.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że znaczny wzrost ryzyka tej branży wynika z niekorzystnych zmian prawnych, regulacyjnych i podatkowych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku kwartałów. W konsekwencji zarząd BOŚ zdecydował o utworzeniu w ciężar wyniku roku 2016 odpisów z tytułu utraty wartości kredytów udzielonych farmom wiatrowym w kwocie prawie 98 mln zł, a także odpisu na ponad 11 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów spółki będącej operatorem farmy wiatrowej, której właścicielem jest bank. W efekcie BOŚ wygenerował w ubiegłym roku stratę netto przekraczającą 60 mln zł.

Agencja podkreśla, że wątpliwości dotyczące stanu prawnego oraz zasad opodatkowania (m.in. podatkiem od nieruchomości) będą w kolejnych kwartałach nadal istotnym czynnikiem niepewności w sektorze energetyki wiatrowej, a ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcia w tym zakresie mogą negatywnie rzutować na kondycję firm z branży i tym samym na jakość zaciągniętych przez nie kredytów. EuroRating bierze w związku z tym pod uwagę ryzyko wystąpienia konieczności zwiększenia przez BOŚ w przyszłości rezerw na kredyty udzielone farmom wiatrowym.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen agencji prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi oceny w kolejnych 12 miesiącach jest obecnie większe niż 1:3. Negatywnie na bieżący poziom ratingu wpływałoby ewentualne dalsze pogorszenie jakości portfela kredytów, kontynuacja pogarszania się wyników finansowych oraz ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych. Istotnym czynnikiem negatywnym dla oceny wiarygodności finansowej BOŚ byłoby także ewentualne wdrożenie restrykcyjnej wersji ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych. Pozytywny wpływ na ocenę w dłuższej perspektywie mogłaby mieć istotna poprawa osiąganych wyników finansowych, spadek w portfelu kredytowym udziału kredytów nieregularnych, a także wzrost współczynników kapitałowych banku.

Powiązane artykuły


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA