Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Podpisanie przez spółkę zależną – Park Lewałd sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnego projektu farmy fotowoltaicznej pn. „Elektrownia Fotowoltaiczna Park Lewałd” o łącznej mocy 32 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024
z dnia 8 maja 2024 roku, informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2024 r. pomiędzy spółką zależną
w 100% od Emitenta tj. Park Lewałd sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („Kredytobiorca”), a bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca”) umowy kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:
1) kredytu budowlanego w PLN w maksymalnej kwocie 66,096 mln PLN,
2) kredytu inwestycyjnego w PLN (na spłatę kredytu budowlanego) w maksymalnej kwocie 60,588 mln PLN,
3) kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 21,5 mln PLN,

w celu finansowania kosztów budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 32 MW pn. „Elektrownia Fotowoltaiczna Park Lewałd”, stanowiącej własność Kredytobiorcy, a której generalnym wykonawcą jest Emitent.

Zabezpieczenie kredytów stanowić będą m.in.:
- zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach Kredytobiorcy,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorcy,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wobec Banku,
- poręczenie Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu budowlanego i kredytu rewolwingowego nie później niż do 31 marca 2026 r. oraz spłatę kredytu inwestycyjnego w 10 rocznicę jego udzielenia, nie później jednak niż do 31 marca 2036 r.

Kwoty kredytów są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę Kredytodawcy.

Pozostałe warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2024-06-28 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski