Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik nr 1 do raportu bieżącego AmRest Holdings SE nr RB 27 2024.pdfZałącznik nr 1 do raportu bieżącego RB 27/2024 (Appendix 1)
  2. Załącznik nr 2 do raportu bieżącego AmRest Holdings, SE nr RB 27 2024.pdfZałącznik nr 2 do raportu bieżącego RB 27/2024 (Appendix 2)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-17
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 24/2023 z 1 grudnia 2023 r., dotyczącego rozpoczęcia programu odkupu akcji własnych zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów AmRest ("Program Odkupu") na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest z dnia 12 maja 2022 roku w punkcie dziewiątym porządku obrad, oraz zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także art. 2.2 i 2.3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r., niniejszym zawiadamia, że w okresie od 10 do 14 czerwca 2024 roku (włącznie) Spółka dokonała transakcji nabycia akcji własnych w ramach Programu Odkupu opisanych w załącznikach do niniejszego raportu.
Załącznik nr 1 obejmuje dane zagregowane, załącznik nr 2 obejmuje szczegółowe dane transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego AmRest Holdings SE nr RB 27 2024.pdf
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego AmRest Holdings SE nr RB 27 2024.pdf
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego RB 27/2024 (Appendix 1)
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego AmRest Holdings, SE nr RB 27 2024.pdf
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego AmRest Holdings, SE nr RB 27 2024.pdf
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego RB 27/2024 (Appendix 2)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 27/2024 Transactions on own shares executed under the Buy-back Program;AmRest Holdings, SE (“AmRest”, the “Company”), in relation to the regulatory announcement no. RB 24/2023 published on 1 December 2023, relating to the program for the repurchase of its own shares approved by AmRest’s Board of Directors (the "Buy-Back Program") pursuant to the authorization granted in its favor by resolution of the AmRest General Meeting of Shareholders held on 12 May 2022 under item nine of the agenda, and in accordance with article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse as well as with articles 2.2 and 2.3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016, hereby informs that between 10 and 14 June 2024 (both inclusive), the Company has carried out the purchases of its own shares under the Buy-back Program described in the attachments to this report.;Appendix 1 includes aggregate data, Appendix 2 includes detailed information on the transactions.;Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-17 Mauricio Garate Meza General Counsel
20240617_193903_0637622134_Zalacznik_nr_1_do_raportu_biezacego_AmRest_Holdings_SE_nr_RB_27_2024.pdf

20240617_193903_0637622134_Zalacznik_nr_2_do_raportu_biezacego_AmRest_Holdings,_SE_nr_RB_27_2024.pdf