Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-12
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 12 czerwca 2024 r. uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 12 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 31.641.189,00 złotych (trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2023, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji.
Zarząd podaje, że dywidendą objętych jest 10.547.063 akcji.
W związku z powyższym, dywidenda na akcję będzie wynosić 3,00 zł (trzy złote 00/100) na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwaliło, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 5 lipca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy określono na dzień 12 lipca 2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-12 Artur Hibner Członek Zarządu