Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. zalacznik.pdfZałącznik

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-13
Skrócona nazwa emitenta
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
Temat
Informacje dotyczące transakcji w ramach nabycia akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 oraz 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Rozporządzenia Delegowanego 2016/1052).
Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że Bank otrzymał zawiadomienie od Departamentu Maklerskiego Banku Handlowego („DMBH”), z którego wynika, że – realizując program nabywania akcji własnych przez Bank przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 16 grudnia 2022 r. (o czym Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 34/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. oraz nr 27/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.) – w dniu 10 maja 2024 r. DMBH nabył na rachunek Banku akcje Banku zgodnie z poniższymi danymi:
1) Akcje własne Banku zostały nabyte na podstawie uchwały numer 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych w związku z realizacją: (i) programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz (ii) programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
2) DMBH dokonał w dniu 10 maja 2024 r. nabycia na rachunek Banku łącznie 6 100 akcji Banku. Łączna wartość transakcji wyniosła 656 700 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych).
3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 107,65573770 zł (sto siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję.
4) Nabyte akcje w transakcjach wskazanych w punkcie (2) powyżej, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) PLN każda, reprezentują 0,0046686% kapitału zakładowego Banku oraz uprawniają do 0,0046686% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
5) Celem nabycia akcji własnych Banku jest wydanie ich osobom do tego uprawnionym w ramach programów motywacyjnych, o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia
7 listopada 2022 r. oraz nr 30/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. oraz nr 27/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.
6) W ramach programu nabywania akcji własnych, o którym mowa powyżej, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego Bank nabył łącznie 73 600 akcji własnych reprezentujących 0,0563296% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do 73 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowi 0,0563296% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
W załączeniu Bank przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik.pdf
zalacznik.pdf
Załącznik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 13/2024

Subject: Information on own shares buy-back transactions

Legal basis: Article 5 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and Article 2(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on conditions applicable to buy-back programs and stabilization measures (Delegated Regulation 2016/1052).

The Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“Bank”) announces that the Bank has received a notification from the Brokerage Department of Bank Handlowy (“DMBH”) indicating that in implementing the Bank’s Own Shares buy-back program adopted by its Extraordinary General Meeting on December 16, 2022 (as announced by the Bank in its Current Report No. 34/2022 dated December 16, 2022 and No. 27/2023 dated December 29, 2023) on May 10, 2024, DMBH purchased the following shares for the account of the Bank:

1)     The own shares were purchased on the basis of Resolution No. 5/2022 of the Bank's Extraordinary General Meeting dated December 16, 2022, authorizing the Management Board to purchase the Bank’s own shares and create a capital reserve for the Bank’s own shares buy-back program in connection with the implementation of: (i) a share-based incentive plan for persons whose professional activities have a material impact on the Bank’s risk profile, and (ii) a share-based incentive plan for selected Bank employees other than persons whose professional activities have a material impact on the Bank’s risk profile.

2)     On May 10, 2024 DMBH purchased a total of 6,100 shares for the account of the Bank. The total value of the transactions was PLN 656,700 (six hundred fifty six thousand seven hundred Polish zloty).

3)     The average unit purchase price was PLN 107.65573770 (one hundred seven Polish zloty, sixty six) per share.

4)     The shares acquired in the transactions referred in item (2) above have the nominal value of PLN 4.00 (four) each, represent 0.0046686% of the Bank’s share capital and 0.0046686% of the total number of votes at the Bank’s General Meeting.

5)     The purpose of the own shares buy-back is to transfer them to eligible persons under the incentive plans announced by the Bank in its Current Report No. 29/2022 of 7 November 2022 and No. 30/2022 of 14 November 2022 and No. 27/2023 of 29 December 2023.

6)     On the date of publication this Current Report, the Bank has acquired a total of 73,600 own shares under the own shares buy-back program, representing 0,0563296% of the Bank’s share capital and 73,600 of votes at its General Meeting, which represents 0,0563296% of the total number of votes at the Bank’s General Meeting.

Details regarding the own shares buy-back transactions discussed in this Current Report are provided in an attachment hereto.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-13 Tomasz Ośko Pełnomocnik
20240513_152956_0792061490_zalacznik.pdf