Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
 2. TIM_2023_SF_PL.xhtml.XAdES
 3. TIM_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
 4. Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml.xades
 5. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml.xades

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
 2. TIM_2023_SF_PL.xhtml.XAdES
 3. TIM_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
 4. Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml.xades
 5. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml.xades

RR :

Firma: TIM SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM w 2023r zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności TIM S.A. w 2023r.
 2. Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
 3. TIM_2023_SF_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SF TIM SA sporządzonego na dzień 31.12.2023r .
 4. TIM_2023_SF_PL.xhtml.XAdES
 5. TIM_2023-12-31_pl.xhtmlSF TIM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2023r.
 6. TIM_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
 7. Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtmlOświadczenie RN TIM S.A. w sprawie Komitetu Audytu.
 8. Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml.xades
 9. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtmlOświadczenie RN TIM S.A. w sprawie oceny sprawozdań.
 10. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml.xades

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 1 386 284,00 1 453 745,00 305 100,00 310 126,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 207,00 123 789,00 14 351,00 26 408,00
III. Zysk (strata) brutto 68 002,00 125 168,00 14 966,00 26 702,00
IV. Zysk (strata) netto 53 441,00 100 410,00 11 762,00 21 420,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 781,00 96 491,00 12 497,00 20 584,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 051,00 -6 871,00 -6 174,00 -1 466,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 980,00 -64 354,00 -1 536,00 -13 729,00
VIII. Przepływy pienieżne netto, razem 21 750,00 25 267,00 4 787,00 5 390,00
IX. Aktywa,razem 582 825,00 556 333,00 134 044,00 118 624,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 987,00 294 261,00 60 945,00 62 744,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 12 093,00 12 219,00 2 781,00 2 605,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 252 894,00 282 043,00 58 163,00 60 138,00
XIII. Kapitał własny 317 838,00 262 071,00 73 100,00 55 880,00
XIV. Kapitał zakładowy 22 199,00 22 199,00 5 106,00 4 733,00
XV. Liczba akcji ( w tys.szt) 22 199,00 22 199,00 22 199,00 22 199,00
XVI. Średnioważona liczba akcji (w tys.szt) 21 980,00 22 199,00 21 980,00 22 199,00
XVII. Rozwodniona liczba akcji ( w tys.szt) 22 828,00 22 574,00 22 828,00 22 574,00
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,43 4,53 0,54 0,96
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,34 4,45 0,52 0,95
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 14,46 11,81 3,33 2,52
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 13,92 11,61 3,20 2,48
Zastosowany do przeliczeń: kurs średnioroczny (2023) - 4,5437 PLN, (2022)- 4,6876 PLN; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego (31.12.2023)- 4,3480 PLN, (31.12.2022)- 4,6899 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM w 2023r zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności TIM S.A. w 2023r.
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
TIM_2023_SF_PL.xhtml
TIM_2023_SF_PL.xhtml
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SF TIM SA sporządzonego na dzień 31.12.2023r .
TIM_2023_SF_PL.xhtml.XAdES
TIM_2023_SF_PL.xhtml.XAdES
TIM_2023-12-31_pl.xhtml
TIM_2023-12-31_pl.xhtml
SF TIM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2023r.
TIM_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
TIM_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml
Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml
Oświadczenie RN TIM S.A. w sprawie Komitetu Audytu.
Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml.xades
Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml.xades
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml
Oświadczenie RN TIM S.A. w sprawie oceny sprawozdań.
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml.xades
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml.xades
20240424_064412_1053938792_Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml

20240424_064412_1053938792_Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml.xades

20240424_064412_1053938792_Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml

20240424_064412_1053938792_Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml.xades

20240424_064412_1053938792_Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml

20240424_064412_1053938792_Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240424_064412_1053938792_TIM_2023-12-31_pl.xhtml

20240424_064412_1053938792_TIM_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240424_064412_1053938792_TIM_2023_SF_PL.xhtml

20240424_064412_1053938792_TIM_2023_SF_PL.xhtml.XAdES