Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 2. Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 3. DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml.xades

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 2. Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 3. DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml.xades

RR :

Firma: DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml
 2. Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 3. Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml
 4. Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 5. DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml
 6. DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml.xades
 7. Oswiadczenie_RN_2024-04-18_pl.xhtml
 8. Uchwala_RN_2024-04-18_pl.xhtml

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży 12 712,00 11 707,00 2 807,00 2 497,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 084,00 7 740,00 2 006,00 1 651,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 091,00 7 657,00 3 553,00 1 633,00
IV. Zysk (strata) netto 14 521,00 7 546,00 3 207,00 1 610,00
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 14 521,00 7 546,00 3 207,00 1 610,00
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685,00 4 165 685,00 4 165 685,00 4 165 685,00
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom Digital Network S.A. (w zł/EUR) 3,49 1,81 0,77 0,39
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 862,00 11 340,00 2 619,00 2 419,00
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 214,00 -1 247,00 268,00 -266,00
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 304,00 -887,00 -730,00 -189,00
XI. Przepływy pieniężne netto razem 9 773,00 9 206,00 2 158,00 1 964,00
XII. Aktywa trwałe 15 696,00 17 191,00 3 610,00 3 665,00
XIII. Aktywa obrotowe 31 685,00 16 374,00 7 287,00 3 491,00
XIV. Aktywa razem 47 380,00 33 565,00 10 897,00 7 157,00
XV. Zobowiązania razem 7 618,00 5 283,00 1 752,00 1 126,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 424,00 563,00 97,00 120,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 194,00 4 720,00 1 655,00 1 006,00
XVIII. Kapitały własne 39 762,00 28 282,00 9 145,00 6 030,00
XIX. Kapitał akcyjny 4 239,00 4 239,00 975,00 904,00
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 9,55 6,79 2,20 1,45
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades
DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml
DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml
DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml.xades
DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml.xades
Oswiadczenie_RN_2024-04-18_pl.xhtml
Oswiadczenie_RN_2024-04-18_pl.xhtml
Uchwala_RN_2024-04-18_pl.xhtml
Uchwala_RN_2024-04-18_pl.xhtml
20240418_173112_1932588510_DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml

20240418_173112_1932588510_DIGITAL_NETWORK_BSF_2023_Sprawozdanie_z_badania_ost.xhtml.xades

20240418_173112_1932588510_Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml

20240418_173112_1932588510_Digital_Network_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240418_173112_1932588510_Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml

20240418_173112_1932588510_Digital_Network_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240418_173112_1932588510_Oswiadczenie_RN_2024-04-18_pl.xhtml

20240418_173112_1932588510_Uchwala_RN_2024-04-18_pl.xhtml