Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtml.xadespodpis PwC

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtml.xadespodpis PwC

SRR :

Firma: ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. APSA_Informacja_niefinansowa_CSR_2023.xhtmlAPSA Informaja niefinansowa CSR 2023
 2. APSA_Sprawozdanie_Zarzadu_2023.xhtmlAPSA Sprawozdanie Zarządu 2023
 3. ESEFArcticPaperSA-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe APSA 2023
 4. Ocena_Rady_Nadzorczej_2023.xhtmlOcena Rady Nadzorczej 2023
 5. Oswiadczenie_Audytor_2023.xhtmlOświadczenie Audytor 2023
 6. Oswiadczenie_Komitet_Audytu_2023.xhtmlOświadczenie Komitet Audytu 2023
 7. podpisy_ESEF.zippodpisy ESEF
 8. podpisy_Informacja_niefinansowa.zippodpisy informacja niefinansowa
 9. podpisy_Sprawozdanie_Zarzadu.zippodpisy Sprawozdanie Zarządu
 10. SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtmlSprwozdania z badania SSF PwC
 11. SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtml.xadespodpis PwC

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 3 549 153,00 4 894 276,00 781 121,00 1 043 934,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 357 068,00 842 979,00 78 586,00 179 805,00
III. Zysk (strata) brutto 340 917,00 927 577,00 75 031,00 197 849,00
IV. Zysk (strata) netto za okres 272 388,00 756 822,00 59 949,00 161 428,00
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 247 132,00 631 001,00 54 390,00 134 591,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 471 204,00 607 383,00 103 706,00 129 553,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -146 720,00 -155 879,00 -32 291,00 -33 249,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -288 934,00 -124 588,00 -63 591,00 -26 574,00
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 35 550,00 326 916,00 7 824,00 69 730,00
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,57 9,11 0,78 1,94
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,57 9,11 0,78 1,94
XIV. Średni kurs PLN/EUR * 4,54 4,68
XV. Aktywa 2 722 877,00 3 254 485,00 626 237,00 693 935,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 279 753,00 395 397,00 64 341,00 84 308,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 641 617,00 806 906,00 147 566,00 172 052,00
XVIII. Kapitał własny 1 801 508,00 2 052 182,00 414 330,00 437 575,00
XIX. Kapitał podstawowy 69 288,00 69 288,00 15 936,00 14 774,00
XX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 26,00 29,62 5,98 6,32
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 26,00 29,62 5,98 6,32
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 187 077 014,00 27 715 113,00 43 025 992,00 5 909 532,00
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,70 0,40 0,62 0,09
XXVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,34 4,68
* - Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który sporządzany jest raport.
** - Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA_Informacja_niefinansowa_CSR_2023.xhtml
APSA_Informacja_niefinansowa_CSR_2023.xhtml
APSA Informaja niefinansowa CSR 2023
APSA_Sprawozdanie_Zarzadu_2023.xhtml
APSA_Sprawozdanie_Zarzadu_2023.xhtml
APSA Sprawozdanie Zarządu 2023
ESEFArcticPaperSA-2023-12-31-pl.zip
ESEFArcticPaperSA-2023-12-31-pl.zip
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe APSA 2023
Ocena_Rady_Nadzorczej_2023.xhtml
Ocena_Rady_Nadzorczej_2023.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej 2023
Oswiadczenie_Audytor_2023.xhtml
Oswiadczenie_Audytor_2023.xhtml
Oświadczenie Audytor 2023
Oswiadczenie_Komitet_Audytu_2023.xhtml
Oswiadczenie_Komitet_Audytu_2023.xhtml
Oświadczenie Komitet Audytu 2023
podpisy_ESEF.zip
podpisy_ESEF.zip
podpisy ESEF
podpisy_Informacja_niefinansowa.zip
podpisy_Informacja_niefinansowa.zip
podpisy informacja niefinansowa
podpisy_Sprawozdanie_Zarzadu.zip
podpisy_Sprawozdanie_Zarzadu.zip
podpisy Sprawozdanie Zarządu
SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtml
SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtml
Sprwozdania z badania SSF PwC
SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtml.xades
SSF GK Arctic Paper S.A. PL-ASR-Audit Report_31.12.2023 FINAL.xhtml.xades
podpis PwC
20240404_173017_2039288714_podpisy_Sprawozdanie_Zarzadu.zip

20240404_173017_2039288714_SSF_GK_Arctic_Paper_S.A._PL-ASR-Audit_Report_31.12.2023_FINAL.xhtml.xades

20240404_173017_2039288714_SSF_GK_Arctic_Paper_S.A._PL-ASR-Audit_Report_31.12.2023_FINAL.xhtml

20240404_173017_2039288714_APSA_Informacja_niefinansowa_CSR_2023.xhtml

20240404_173017_2039288714_podpisy_Informacja_niefinansowa.zip

20240404_173017_2039288714_podpisy_ESEF.zip

20240404_173017_2039288714_Oswiadczenie_Komitet_Audytu_2023.xhtml

20240404_173017_2039288714_Oswiadczenie_Audytor_2023.xhtml

20240404_173017_2039288714_Ocena_Rady_Nadzorczej_2023.xhtml

20240404_173017_2039288714_ESEFArcticPaperSA-2023-12-31-pl.zip

20240404_173017_2039288714_APSA_Sprawozdanie_Zarzadu_2023.xhtml