KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia:2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zmiana propozycji daty dnia dywidendy dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że z uwagi na toczące się procesy inwestycyjne w Grupie ORLEN, postanowił zmienić propozycję daty dnia dywidendy z 10 sierpnia 2022 roku na 27 lipca 2022 roku. Pozostały zakres propozycji dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2021 rok, opublikowanej 30 marca 2022 roku, pozostaje bez zmian. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący zmiany dnia dywidendy. Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki podjęte w przedmiotowej sprawie, które zostaną zaprezentowane akcjonariuszom w związku ze zwołanym na 25 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2021 rok w nowym brzmieniu: „Zarząd PKN ORLEN S.A. postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 8 397 702 761,43 PLN podzielić w następujący sposób: - kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję), - pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 27 lipca 2022 roku jako dzień dywidendy oraz 3 października 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.” Patrz także: raport bieżący nr 12/2022 z 30 marca 2022 roku.
Załączniki
PlikOpis
7_2_Uchwała_7555_22_Zarządu_PKN_ORLEN_zmiana.pdf
7_4_Uchwała_2834_22_Rady Nadzorczej_PKN _ORLEN_ zmiana.pdf
7_2_Resolution_7555_22_Management_Board_PKN_ORLEN_ change_.pdf
7_4_Resolution_2834_22_Supervisory_Board_PKN _ORLEN_ change_.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Change in the proposed date of dividend day regarding distribution of the Company’s net profit for 2021
Regulatory announcement no 18/2022 dated 19 May 2022

PKN ORLEN Management Board (“Company”) hereby informs that due to the ongoing investment processes in the ORLEN Group, it has decided to change the proposed dividend day from 10 August 2022 to 27 July 2022. The remaining scope of the proposal for the distribution of the Company's net profit for 2021, published on 30 March 2022, is unchanged.
The Company’s Supervisory Board gave a positive opinion on the motion of the Company’s Management Board regarding the change of the dividend day. The Management Board and the Supervisory Board resolutions adopted in this matter, which will be presented to the Shareholders on Company’s Ordinary General Meeting convened for 25 May 2022, are attached to this regulatory announcement.

PKN ORLEN Management Board proposal regarding distribution of the Company’s net profit for 2021 in the new wording:
“PKN ORLEN Management Board decided to propose to the Company’s Ordinary General Meeting to divide PKN ORLEN’s net profit for 2021 in the amount of PLN 8 397 702 761,43 in the following way:

- the amount of PLN 1 496 981 713,50 - for the dividend payment (PLN 3,50 per share),
- the remaining amount of PLN 6 900 721 047,93 - for the Company’s supplementary capital.

PKN ORLEN Management Board proposes 27 July 2022 as the dividend day and 3 October 2022 as the dividend payment date.

The Management Board recommendation will be presented to PKN ORLEN’s Ordinary General Meeting, which will make the final decision in this issue.”

See also: regulatory announcement no 12/2022 as of 30 March 2022.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-19Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu
2022-05-19Jan SzewczakCzłonek Zarządu
7_2_Uchwała_7555_22_Zarządu_PKN_ORLEN_zmiana.pdf

7_4_Uchwała_2834_22_Rady Nadzorczej_PKN _ORLEN_ zmiana.pdf

7_2_Resolution_7555_22_Management_Board_PKN_ORLEN_ change_.pdf

7_4_Resolution_2834_22_Supervisory_Board_PKN _ORLEN_ change_.pdf