KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia: 2022-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 25 marca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się 25 marca 2022 roku, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ posiadali następujący akcjonariusze: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający 295.217.300 głosów, co stanowi 52,90% liczby głosów na NWZ oraz 34,19% ogólnej liczby głosów w Spółce; Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – posiadający 50.030.000 głosów, co stanowi 8,96% liczby głosów na NWZ oraz 5,79% ogólnej liczby głosów w Spółce; Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – posiadający 41.104.000 głosów, co stanowi 7,36% liczby głosów na NWZ oraz 4,76% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
[email protected]www.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-25Monika GuzekDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMonika Guzek