Jeśli łagodna polityka pieniężna będzie kontynuowana zbyt długo, to będą się nasilały kolejne zagrożenia. W publikowanym co pół roku raporcie poświęconym stabilizacji finansowej MFW stwierdził, że odsunięcie groźby podnoszenia stóp procentowych przyczyniło się do szybkiego ożywienia na rynkach finansowych po jesiennych zawirowaniach, ale teraz może zwiększyć i tak już wysoki poziom zadłużenia. W raporcie wyrażono obawy związane z szybkim wzrostem emisji obligacji korporacyjnych o marnej jakości, bezsilnością europejskich banków wobec spadających cen obligacji rządowych, dużym zadłużeniem w Chinach, przepływami gorącego pieniądza do i z krajów rozwijających się, a także z groźbą krachu na rynku mieszkaniowym. JB