- Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, na podjęcie decyzji wpływa pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych klientów, jak również niższa od oczekiwanej realizacja obecnych umów, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację ww. podmiotów są wysokie koszty stałe w szczególności koszty wynagrodzeń, energii i surowców. Powyższe, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, nie pozwala na uzyskanie minimalnej satysfakcjonującej rentowności dla prowadzonej działalności oraz perspektywy osiągnięcia samofinansowania działalności przez ww. podmioty w racjonalnej perspektywie czasowej- podaje Boryszew w komunikacie.

Działalność Boryszew Oberflächentechnik Deutschland oraz Boryszew Formenbau Deutschland obejmuje produkcję galwanizowanych elementów plastikowych, wykorzystanych do wyposażenia samochodów oraz produkcję form wtryskowych, w związku z którą wskazane podmioty wygenerowały w 2023 roku łącznie ok. 93,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2022 roku 84,1 mln zł). Działalność spółek, na poziomie EBITDA w 2023 wygenerowała stratę w wysokości 24,7 mln zł (dane wstępne niebadane), natomiast za 2022 rok strata wyniosła 24,1 mln zł.

Według wyjaśnień Borysewa przeprowadzenie upadłości pod zarządem własnym pozwoli na ukierunkowaną i kontrolowaną restrukturyzację, ograniczenie kosztów wygaszenia działalności nierentownych obszarów oraz zaspokojenie wierzycieli spółek na optymalnym poziomie. Ponadto upadłość pod zarządem własnym pozwoli na sprawne i transparentne prowadzenie procesu wobec wszystkich interesariuszy, co pozwoli na skrócenie czasu procesu oraz będzie miało zasadniczy wpływ na utrzymanie reputacji i wizerunku grupy kapitałowej.

W marcu Boryszew informował o dokonaniu w wynikach za 2023 rok odpisu aktualizującego wartość pożyczek oraz należności handlowych udzielonych dwóm wspomnianym wcześniej niemieckim spółkom w łącznej kwocie 72,8 mln zł.