We wtorek 29 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez spółkę Optigis firmie ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska (TUiR Allianz Polska).

Optigis to dawny Imagis, czyli spółka zajmująca się danymi kartograficznymi, ich sprzedażą na potrzeby map cyfrowych i nawigacji, z grupy notowanej na warszawskiej giełdzie – Magna Polonia, którą kieruje Mirosław Janisiewicz. Magna jako grupa ma około 64 proc. udziałów w Optigis.

- Sąd oddala powództwo w całości i zarządza na rzecz pozwanego 25,17 tys. zł – ogłosiła sędzia rozstrzygająca w sprawie.

Optigis pozwała TUiR Allianz Polska w 2018 roku. Spółka uważa, że na mocy umowy dot. odpowiedzialności cywilnej członków władz Optigis, ubezpieczyciel powinien pokryć szkody poniesione z powodu – jak twierdzi spółka – „nieprawidłowych zachowań osoby ubezpieczonej”, czyli działań b. prezesa, Marcina Niewęgłowskiego.

Sąd podzielił te działania na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy inwestycji w spółkę GPS Konsorcjum (GPSK), Druga – inwestycji w obligacje spółek PC Guard i CG Finanse.

Z ustnego uzasadnienia przekazanego przez sędzię wynika, że w wypadku GPSK można dopatrywać się naruszeń ze strony b. menedżera w postaci zatajenia konfliktu interesu (chodziło powiązania personalne z GPSK). Jednak – argumentowała sędzia – powód nie wykazał związku przyczynowo-skutkowego między zainwestowaniem w GPSK a szkodą wyrządzoną Optigis.

W wypadku wsparcia finansowego udzielonego grupie PC Guard sąd nie dopatrzył się winy zarządzającego, ponieważ miał on działać w zgodzie ze statutem spółki.

Niejako przy okazji sędzia zauważyła, że TUiR Allianz Polska powinien rozważyć doprecyzowanie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, ponieważ powinny być bardziej jasne dla pozywającego.

Optigis wniosła pozew o zapłatę odszkodowania 6 marca 2018 r. Wcześniej, 5 października 2016 r. TUiR Allianz Polska odmówił wypłaty roszczenia z tytułu odszkodowania w wysokości nieco ponad 47 mln zł w ramach ubezpieczenia „Allianz D&O Protect”.

Prawnicy reprezentujący strony sporu w sądzie nie chcieli komentować wyroku. Jest on nieprawomocny. Optigis, reprezentowany przez kancelarię BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, najprawdopodobniej wniesie apelację.

Grupa Magna Polonia procesuje się o znaczącą sumę także z operatorem sygnału radiowo-telewizyjnego Emitel. W tym sporze jest jak na razie zwycięzcą. Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Magny od Emitela w sumie około 262 mln zł. Operator wniósł apelację od wyroku.