Po­nad po­ło­wa firm z New­Con­nect wy­pra­co­wa­ła w III kwar­ta­le zy­ski

Spół­ki z NC ma­ją się coraz le­piej. W III?kwar­ta­le ich łącz­ne ob­ro­ty prze­kro­czy­ły 911 mln zł i by­ły o 69 proc. wy­ższe niż przed ro­kiem. Wiele spółek ma jednak małe, nieprzekraczające 2 mln złotych przychody. Zy­ski wzro­sły pra­wie pięt­na­sto­krot­nie, ale blisko 1/3 firm przynosi ciągle straty

Publikacja: 20.11.2010 12:00

NewConnect

NewConnect

Foto: Fotorzepa, Szymon Łaszewski SL Szymon Łaszewski

[b][link=http://grafika.parkiet.com/gparkiet/213476]WYNIKI SPÓŁEK[/link][/b]

[link=http://www.parkiet.com/galeria/32,8,988577.html]Łączne wyniki spółek i liczba firm[/link]

Oko­ło 61 proc. spół­ek z New­Con­nect mia­ło zysk net­to w III kwar­ta­le – wy­ni­ka z sza­cun­ków „Par­kie­tu” [b](peł­ne ze­sta­wie­nie -> pod zdjęciami[/b]). Spo­śród ana­li­zo­wa­nych 172 firm (przed ro­kiem na NC by­ło 99 spół­ek, tylko siedem no­wych firm nie prze­ka­za­ło wy­ni­ków za ubie­gły rok, więc da­ne są prawie po­rów­ny­wal­ne), 60 po­ka­za­ło stra­tę.

Wszyst­kie spół­ki z ma­łej gieł­dy za­ro­bi­ły łącz­nie w tym okre­sie po­nad 52 mln zł. To znaczna po­pra­wa, bo w tym czasie po­przed­nie­go ro­ku zysk wy­niósł za­le­d­wie 3,6 mln zł. Du­żą po­pra­wę wi­dać też na po­zio­mie zy­sku ope­ra­cyj­ne­go. W mi­nio­nym kwar­ta­le wy­niósł łącz­nie 55 mln zł, wo­bec nie­speł­na 6 mln zł przed ro­kiem. Da­je się też za­uwa­żyć znaczną zwyżkę przy­cho­dów. W III kwar­ta­le 2010 r. wy­nio­sły po­nad 911 mln zł wo­bec nie­speł­na 541 mln zł przed ro­kiem.

– Na New­Con­nect no­to­wa­ne są mło­de, szyb­ko ro­sną­ce spół­ki. Du­ża dy­na­mi­ka zwyżek jest na­tu­ral­na. Spół­ki in­we­stu­ją ka­pi­tał otrzy­ma­ny od in­we­sto­rów w pro­jek­ty przy­no­szą­ce co­raz wyższe przy­cho­dy, a jed­no­cze­śnie uczą się re­du­ko­wać kosz­ty – mó­wi An­na Nie­tyk­sza, wi­ce­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Au­to­ry­zo­wa­nych Do­rad­ców.

Bar­tosz Za­lew­ski, wi­ce­pre­zes Go­Advi­sers, uwa­ża, że wzrost wy­ni­ków to za­słu­ga m.in. poprawiającej się ko­niunk­tu­ry go­spo­dar­czej. – Od­blo­ko­wał się prze­pływ pie­nią­dza za­rów­no w za­kre­sie sa­mych in­we­sty­cji, jak i w co­dzien­nych re­la­cjach han­dlo­wych – mó­wi. Do­da­je, że nie na­stą­pi­ła zde­cy­do­wa­na po­pra­wa ja­ko­ści za­rzą­dza­nia. – Choć z pew­no­ścią trud­ny rok 2009 zmu­sił me­ne­dże­rów do dys­cy­pli­ny i po­pra­wił kon­tro­lę kosz­tów w przed­się­bior­stwach, co da­je te­raz wi­docz­ne efek­ty – mó­wi Zalewski.

[srodtytul]Kto mi­le za­sko­czył, a kto roz­cza­ro­wał[/srodtytul]

Krzysz­tof Pa­do, ana­li­tyk z Be­skidz­kie­go Do­mu Ma­kler­skie­go, za­uwa­ża na­to­miast, że po­nad po­ło­wa firm z NC od­no­to­wa­ła kwar­tal­ne przy­cho­dy mniej­sze niż 2 mln zł. – Za du­żą część przy­ro­stu przy­cho­dów w III kwar­ta­le od­po­wia­da­ją cze­skie spół­ki z sek­to­ra al­ter­na­tyw­nej ener­gii: Pho­ton Ener­gy oraz BGS Ener­gy – do­da­je.

Pho­ton Ener­gy jest jed­ną ze spół­ek, któ­re po­zy­tyw­nie się wy­różnia­ją wśród po­zo­sta­łych. Jej za­rząd pod­niósł pla­ny fi­nan­so­we na ten rok. Prze­wi­du­ją one, że przy­cho­dy się­gną 362 mln zł, a całkowite do­cho­dy (zmiana w kapitale własnym) 35,4 mln zł. Krzysz­tof Pa­do mó­wi, że w III?kwar­ta­le Pho­ton bły­snął także wy­ni­kiem net­to. – Jed­nak za­rząd już sy­gna­li­zu­je spa­dek opła­cal­no­ści dzia­łal­no­ści na głów­nym ryn­ku cze­skim, gdzie wpro­wa­dzo­no nie­ko­rzyst­ne dla spół­ki zmia­ny po­dat­ko­we – do­da­je.

Wy­so­kim zy­skiem w III?kwar­ta­le po­chwa­li­ły się też fun­dusz IQ Part­ners (5,8 mln zł) oraz klub pił­kar­ski Ruch Cho­rzów (5,5 mln zł). – W szcze­gól­no­ści na wy­nik gru­py mia­ły wpływ zna­ko­mi­te wy­ni­ki Fun­du­szy In­ku­ba­to­ro­wych – wy­ja­śnia za­rząd IQ Part­ners. W wy­pad­ku Ru­chu Cho­rzów klu­bo­wą ka­sę za­si­li­ła sprze­daż za­wod­ni­ków.

Kto roz­cza­ro­wał in­we­sto­rów? Na pew­no Via­gu­ara. Fir­ma za­rzą­dza mar­ką o tej sa­mej na­zwie, pod któ­rą sprze­da­wa­ne są al­ko­ho­le wy­twa­rza­ne na ba­zie owo­ców gu­ara­ny. Spół­ka po­głę­bi­ła stra­tę i III?kwar­tał za­koń­czy­ła po­nad 3,6 mln zł na mi­nu­sie. „Głów­ną przy­czy­ną jest pod­pi­sa­nie po­ro­zu­mie­nia w spra­wie nie­doj­ścia do skut­ku umo­wy z 31 mar­ca 2010 r., do­ty­czą­cej prze­nie­sie­nia praw do zna­ków to­wa­ro­wych” – czy­ta­my w ra­por­cie. Kiep­sko wy­padł też pro­du­ku­ją­cy me­ble ogro­do­we Werth-Holz. Miał pra­wie 1,2 mln zł stra­ty. Na­le­ży jed­nak za­uwa­żyć, że III?kwar­tał jest dla tej spół­ki tra­dy­cyj­nie naj­słab­szy. Przed ro­kiem jej stra­ta by­ła jesz­cze wyższa.

[srodtytul]Zbyt am­bit­ne pro­gno­zy[/srodtytul]

Ana­li­ty­cy wska­zu­ją, że nie­po­ko­ją­ce jest czę­ste od­wo­ły­wa­nie pro­gnoz pu­bli­ko­wa­nych przy  wpro­wa­dza­niu spół­ek na ry­nek, co znacz­nie ob­ni­ża wia­ry­god­ność emi­ten­tów.

Przy oka­zji pu­bli­ka­cji wy­ni­ków za III kwar­tał aż kil­ka­na­ście spół­ek przy­zna­ło, że nie bę­dzie w sta­nie zre­ali­zo­wać opu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej pla­nów. W tym gro­nie są m.in. Cer­bud, Eu­ro­snack, In­Bo­ok, E-Kiosk oraz Ma­xi­mus. Pierw­sza spół­ka, zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją ce­gieł, mia­ła w tym ro­ku za­ro­bić na czy­sto ­po­nad 1,7 mln zł. Po ko­rek­cie za­rząd prze­wi­du­je 0,2 mln zł stra­ty. Jed­nym z po­wo­dów ob­ni­że­nia pro­gnoz by­ło po­zy­ska­nie za ni­skich środ­ków z emi­sji ak­cji. Spra­wi­ło to, że spół­ka nie mo­gła zre­ali­zo­wać du­że­go kon­trak­tu, za­pla­no­wa­ne­go na ten rok.

Pro­du­ku­ją­cy chrup­ki Eu­ro­snack miał za­ro­bić w tym ro­ku po­nad 0,3 mln zł. No­wy plan za­kła­da 0,15 mln zł stra­ty. Po­wo­dy? Ko­rek­ta war­to­ści amor­ty­za­cji oraz wzra­sta­ją­ce ce­ny su­row­ców spo­żyw­czych. A sprze­da­ją­cy przez In­ter­net książki, pły­ty i ze­gar­ki In­Bo­ok za­miast wy­pra­co­wać 50–100 tys. zł zy­sku net­to ma za­koń­czyć ten rok 0,23 mln zł pod kre­ską. Jed­ną z przy­czyn korekty podanych przez za­rząd jest „ra­dy­kal­ny spa­dek sprze­da­ży ze­gar­ków”.

Spół­ki z New­Con­nect pu­bli­ku­ją obo­wiąz­ko­wo ra­por­ty kwar­tal­ne do­pie­ro od III kwar­ta­łu 2009 r. Zda­niem eks­per­tów ja­kość spra­woz­dań ro­śnie. Jed­nak wciąż zda­rza się, że po­zo­sta­wia wie­le do ży­cze­nia. – Naj­le­piej ra­dzą so­bie spół­ki do­radz­twa fi­nan­so­we­go i fun­du­sze. Wy­ni­ka to z do­świad­cze­nia ana­li­tyków przy­go­to­wu­ją­cych da­ne fi­nan­so­we i ko­men­ta­rze – mó­wi Nie­tyk­sza.

[ramka][b]Lawina debiutów[/b]

Po piąt­ko­wym wej­ściu do no­to­wań fir­my Reme­dis na New­Con­nect są już no­to­wa­ne 174 pod­mio­ty. Reme­dis był 72. te­go­rocz­nym de­biu­tan­tem. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że 2010 rok bę­dzie dla ma­łej gieł­dy re­kor­do­wy. Do emi­sji ak­cji i wej­ścia na par­kiet szy­ku­je się co naj­mniej kil­ka­na­ście ko­lej­nych spół­ek.Ry­nek New­Con­nect wy­star­to­wał w sierp­niu  2007 r. Do koń­ca 2007 r. na par­kiet we­szło w su­mie 27 spół­ek. Rok póź­niej licz­ba de­biu­tów zwięk­szy­ła się do 61. W kry­zy­so­wym 2009 r. zma­la­ła do 26.[/ramka]

Firmy
Erg cierpi z powodu spadającego popytu
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Firmy
GPW zawiesiła notowania ASI. Wbrew stanowisku KNF
Firmy
Zakaz dla Deloitte to szansa dla konkurentów
Firmy
Rynek nie jest łatwy, ale transakcje będą
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Firmy
Rowerowe Dadelo chce przyciągnąć nowych klientów
Firmy
Techniczna spółka dnia: Benefit Systems pozostaje mocniejszy od rynku, ale trend wzrostowy wyhamował