Już po raz 14. Instytut Rachunkowości i Podatków organizuje konkurs The Best Annual Report 2018. Jego celem jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

– W konkursie mogą wziąć udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR, oraz spółki z rynku alternatywnego raportujące według ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR – tłumaczy Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków. Jak dodaje, według badań wielu agencji PR raport roczny pozostaje niezmiennie najważniejszym źródłem informacji o spółce. Zawiera on sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane.

– Sprawozdanie finansowe warto stworzyć w taki sposób, aby czytelnik mógł uzyskać informacje od najważniejszych do mniej ważnych pogrupowane w taki sposób, aby dla danego zagadnienia polityka ujmowania i wyceny, istotne szacunki oraz osądy kierownictwa poczynione w obszarze danego zagadnienia oraz informacje finansowe i objaśnienia znajdowały się w jednym miejscu – wskazuje Monika Warmbier, partner KPMG, członek kapituły konkursu The Best Annual Report.

Nie mniej ważne jest sprawozdanie z działalności. – Daje ono możliwość zaprezentowania istoty działalności i wyników spółki lub grupy kapitałowej w zindywidualizowany, nieszablonowy sposób. Szczególnie dla tych interesariuszy, którzy nie są specjalistami w zakresie rachunkowości, finansów, inwestowania, jest to główne źródło informacji, na których opierają oni swoje decyzje – zaznacza prof. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego, członek kapituły konkursu.

Oprócz raportów rocznych obligatoryjnych, spółki przygotowują dodatkowe raporty dla interesariuszy. Są to raporty online, zintegrowane czy CSR – one również poddawane są ocenie. W tym roku oceniane będzie ponadto oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Jak tłumaczy Małgorzata Gula, spółki uczestniczące w konkursie dają bardzo czytelny sygnał, że ich zarządy chcą prowadzić transparentną politykę informacyjną. Każda spółka startująca w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym może z roku na rok doskonalić raport roczny.

Partnerem konkursu na najlepszy raport roczny jest w tym roku GPW w Warszawie. „Parkiet" jest patronem medialnym przedsięwzięcia.