Badanie (drugą edycję) przeprowadziły: Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska. Przeanalizowano raporty roczne wszystkich spółek giełdowych, podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za rok 2019. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, taki obowiązek miało 151 notowanych na GPW spółek. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityki lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Najlepszy wynik w badaniu osiągnęło sześć firm: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC oraz Orange Polska.

Średni wynik spółek w badaniu raportów za rok 2019 wyniósł 1,87 pkt na 10 możliwych do uzyskania. Był o 0,84 pkt wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok wcześniej było to 7,33 pkt). 32 proc. spółek za rok 2019 nie uzyskało żadnych punktów, a odsetek ten obniżył się o 14 pp w ujęciu r/r. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z sektora paliwa i energia, a najniższe zajmujące się handlem i usługami. Zaledwie 55 spółek osiągnęło więcej niż 2 pkt, 17 powyżej 5 pkt, a jedynie 6 spółek uzyskało powyżej 7 pkt.

- Wzrost wyników jest zasługą niewielkiej grupy liderów. Zaledwie mniej więcej co czwarta duża spółka giełdowa porządnie zabrała się za raportowanie emisji gazów cieplarnianych lub identyfikowanie ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu - tak wyniki badania skomentował Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania i inicjator badania. Dodał, że nadal niewiele spółek ma polityki lub strategie przeciwdziałania zmianom klimatu, a bardzo nieliczne określiły konkretne, mierzalne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych.