Największy właściciel akcji Rafako stawia zarządowi pytania o przyszłość

Obligatariusze PBG chcą przerwy w obradach walnego zgromadzenia Rafako. Wyrazili oni jednocześnie obawy dotyczące rozwodnienia akcji w spółce oraz braku strategii pozwalającej na odbudowę jej wartości w przyszłości.

Publikacja: 13.11.2023 21:17

Największy właściciel akcji Rafako stawia zarządowi pytania o przyszłość

Foto: materiały prasowe

Zarząd Rafako zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym m.in. bezwarunkowe uchwały konwersyjne dla wierzycieli układowych Rafako. Zdaniem Rafako to kluczowe zgromadzenie, które ma dać zielone światło dla konwersji długu firmy na akcje.

Przerwa w obradach

Jednak decyzji podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 14 listopada najprawdopodobniej nie będzie. – Biorąc pod uwagę aktualny status uzyskiwania zgody w formie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, od której zależy sposób głosowania przez PBG (26,4 proc. akcji Rafako) nad zaproponowanymi przez zarząd Rafako projektami uchwał, PBG zamierza zgłosić propozycję ogłoszenia przerwy w obradach NWZA Rafako. W tej sytuacji jest to jedyne możliwe i uzasadnione prawnie rozwiązanie – czytamy w stanowisku PBG.

Brak kandydata do rady nadzorczej

Poza uchwałami konwersyjnymi i zmianą w zakresie emisji obligacji zamiennych dla Agencji Rozwoju Przemysłu, w porządku obrad NWZA Rafako znalazł się również punkt dotyczący zmian w radzie nadzorczej spółki. – Jednak do chwili obecnej PBG nie zgłoszono żadnych kandydatur na członka rady nadzorczej Rafako. W ostatnim czasie spółka Rafako komunikuje swoim interesariuszom, że dalsze jej losy zależą przede wszystkim od pozytywnego głosowania bezwarunkowych uchwał konwersyjnych, będących jedynie elementem prowadzonego wobec spółki procesu inwestorskiego i trwającego od dłuższego czasu procesu restrukturyzacji – podkreślają obligatariusze PBG.

Proces inwestorski w kropce

Co ważne obligatariusze PBG tak jak inni interesariusze Rafako, np. główni wierzyciele, uzależniali swoje zgody na konwersję długu na akcje od realizacji procesu inwestorskiego w Rafako, będącego gwarancją przetrwania spółki w perspektywie długoterminowej. Takie stanowisko prezentowane przez kluczowych interesariuszy Rafako można potwierdzić m.in. w publikowanych ostatnio przez spółkę raportach bieżących, jak na przykład tym z początku listopada br. o zawarciu tzw. umowy standstill z instytucjami finansującymi Rafako.

Z komunikatu PBG opublikowanego 31 października br. wynika, że spółka PBG otrzymała pismo Inwestora odnoszące się do jego woli dalszej realizacji transakcji obejmującej w szczególności nabycie posiadanego przez PBG bezpośrednio oraz pośrednio pakietu akcji spółki Rafako, które podlega obecnie analizie. Do 30 października PG Energy miało wyłączność negocjacyjną na zakup akcji Rafako udzieloną przez PBG w restrukturyzacji w likwidacji. Z informacji PBG wynika, że PG Energy złożyła nową, zmodyfikowaną ofertę do spółki PBG. Teraz, wykonujący władztwo korporacyjne nad PBG, Obligatariusze PBG analizują ofertę.

PBG sama konwersja nie wystarczy

Wnioskowanie przez PBG przerwy w obradach NWZA ma umożliwić wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, nad którym głosowanie będzie trwało do 22 listopada br. Decyzja Obligatariuszy co do poparcia takich uchwał będzie opierała się m.in. o uzasadnienie przygotowane przez zarząd Rafako. Uzasadnienie to jednoznacznie wskazuje, że sama konwersja długu na akcje Rafako nie spowoduje odzyskania przez spółkę dodatnich kapitałów, do odzyskania których sama spółka zakłada także konieczność jej dokapitalizowania i dofinansowania.

To ważne, bo zarząd Rafako nieco inaczej widzi sprawę. – Jesteśmy dobrej myśli. Tempo spełniania warunków i powodzenie całego procesu (ratowania spółki i procesu inwestycyjnego) zależy od pragmatycznego i odpowiedzialnego podejścia wszystkich stron, w tym przede wszystkim głównego akcjonariusza Rafako, czyli spółki PBG. Najważniejszą kwestią pozostaje obecnie decyzja akcjonariuszy o zgodzie na bezwarunkową konwersję wierzytelności na akcje, która powinna być podjęta w listopadzie br. – podkreślało Rafako. Które w przeciwieństwie do PBG jako najważniejsze stawia głosowanie na NWZA ws. konwersji.

Brak gwarancji odbudowy wartości

Dla obligatariuszy PBG, podstawowym warunkiem przetrwania Rafako jest zapewnienie spółce dokapitalizowania i dofinansowania oraz pozyskanie stabilnego inwestora, który będzie miał wpływ na pozytywne postrzeganie spółki i jej wiarygodność, a także przygotuje strategię pozwalającą na odbudowę jej wartości w przyszłości. – PBG nie otrzymało jednak od inwestora projektów takich uchwał, pomimo zapewnienia o dołożeniu wszelkich starań w celu ich uzgodnienia i przygotowania. Wobec tego podejmowanie na tym etapie wyłącznie proponowanych uchwał konwersyjnych w oderwaniu od trwającego procesu inwestorskiego i pozostałych elementów procesu restrukturyzacji spółki jest przedwczesne – wskazują obligatariusze co w dużej mierze stoi w sprzeczności z tym co chciałby zarząd Rafako oraz wspierający nieformalnie obecny zarząd firmy Polski Fundusz Rozwoju (7,8 proc. akcji Rafako).

Obawa o rozwodnienie kapitału w Rafako

Zarządca PBG mówi wprost o obawie dotyczącej rozwodnienia udziałów wierzycieli w kapitale zakładowym Rafako bez oddłużenia tej spółki i zapewnienia warunków stabilnego dalszego jej funkcjonowania. – Może to skutkować jedynie zmniejszeniem możliwości sprzedaży objętego masą sanacyjną pakietu akcji Rafako, a także obniżeniem ceny takiej sprzedaży. Sprzedaż pakietu akcji Rafako wymaga również uzyskania zgody Sędziego-Komisarza, co wymaga uzasadnienia, a przede wszystkim wykazania korzyści z obecnie rozważanych rozwiązań – kończy PBG.

Energetyka
Nowa koalicja rządząca ma projekt, jak mrozić ceny prądu
Materiał Promocyjny
Rośnie popularność ubezpieczeń OZE
Energetyka
Ceny prądu, gazu i ciepła będą mrożone jak dotychczas
Energetyka
Atomowy postęp projektu PGE i ZE PAK
Energetyka
Elektrownia Jaworzno pożyje tylko 12 lat?
Materiał Promocyjny
E-commerce napędza branżę logistyczną
Energetyka
Przedłużające się inwestycje klientów odbijają się na wynikach ML System
Energetyka
Rafako wraca do dyskusji o konwersji zadłużenia. Zwolenników pomysłu jest mało