Projekt aktualizacji strategii energetycznej do 2040 r., do której dotarł „Parkiet”, wywołał falę komentarzy. Jedni chwalą urealnienie strategii zwłaszcza w sektorze OZE, inni nasi rozmówcy wskazują na bariery, na które ten projekt może napotykać – to rozwój sieci.

Zadbać o elastyczność