Analitycy agencji utrzymali jednocześnie negatywną perspektywę ratingu, wskazując na niebezpieczeństwo dalszego pogarszania się jakości i spadku wartości portfela kredytów udzielonych przez  BOŚ.

Wartość tego typu kredytów przekracza 2 mld zł i stanowi ok. 15 proc. łącznego portfela kredytowego banku  oraz ponad 1/4 wartości kredytów udzielonych klientom korporacyjnym – wskazali  w komunikacie, dodając, że relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego powoduje dużą wrażliwość BOŚ na zmiany kondycji firm z sektora farm wiatrowych.

„W tym kontekście EuroRating jako istotny czynnik ryzyka dla banku postrzega niekorzystne dla branży farm wiatrowych zmiany prawne, regulacyjne i podatkowe, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku kwartałów" – napisali w komentarzu.

Zwrócili uwagę, że już obecnie około 2/3 kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska na rzecz firm z branży energetyki wiatrowej wykazuje przesłanki utraty wartości, a 1/4 tych kredytów wykazuje utratę wartości.

Według agencji kumulacja niekorzystnych warunków funkcjonowania farm wiatrowych może skutkować dalszym pogarszaniem się jakości portfela udzielonych im kredytów i w konsekwencji koniecznością dokonywania przez bank dodatkowych wysokich odpisów na utratę ich wartości.

Przy bardzo niskiej rentowności działalności może to spowodować generowanie przez bank ujemnych wyników finansowych , co  obniżyłoby wskaźniki finansowania i w konsekwencji  bank nie spełniałby wymogów kapitałowych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.  W efekcie BOŚ mógłby wymagać kolejnego dofinansowania przez akcjonariuszy – przestrzega EuroRating.