Technologie

City Interactive: W 2011 r. zyski mają też urosnąć

Gieł­do­wy pro­du­cent i dys­try­bu­tor gier kom­pu­te­ro­wych wie­rzy, że w ko­lej­nych la­tach jest w sta­nie po­pra­wić bar­dzo do­bre te­go­rocz­ne wy­ni­ki fi­nan­so­we.
Foto: GG Parkiet

Po trzech kwar­ta­łach zysk net­to Ci­ty In­te­rac­ti­ve prze­kra­cza już 23 mln zł przy 65 mln zł przy­cho­dów. To ozna­cza, że ren­tow­ność net­to spół­ki się­ga 36 proc. Ma­rek Ty­miń­ski, pre­zes fir­my, twier­dzi, że bie­żą­cy kwar­tał rów­nież bę­dzie bar­dzo do­bry. – Je­śli cho­dzi o wy­ni­ki za IV kwar­ta­ł, to za­mó­wie­nia na świę­ta idą cał­kiem do­brze, ale spo­dzie­wam się, że nie bę­dzie to naj­lep­szy kwar­tał w tym ro­ku – mó­wi.

Do­sko­na­łe wy­ni­ki Ci­ty Interac­ti­ve nie by­ły­by mo­żli­we bez suk­ce­su gry „Sni­per: Ghost War­rior”. Ku­pi­ło ją już 0,8 mln klien­tów. Chce­my w stycz­niu lub lu­tym zbli­żyć się do 1 mln sprze­da­nych eg­zem­pla­rzy – za­po­wia­da Ty­miń­ski.

W po­ło­wie ro­ku na skle­po­we pół­ki tra­fi „Sni­per 2”, któ­ry w oce­nie pre­ze­sa dzię­ki lep­szej tech­no­lo­gii ma szan­se po­bić wy­ni­ki sprze­da­ży pierw­szej gry z tej se­rii. Pro­dukt tra­fi do klien­tów od ra­zu w wer­sjach na kon­so­le PS III i Xbox oraz na kom­pu­te­ry PC. „Sni­per” do tej po­ry nie do­cze­kał się pre­mie­ry na PS III.

Ci­ty In­te­rac­ti­ve, jak twier­dzi pre­zes, pra­cu­je rów­nież nad in­ny­mi pro­duk­cja­mi. – Wio­sną wpro­wa­dzi­my do ofer­ty grę „Com­bat Wings” bę­dą­cą sy­mu­la­to­rem sa­mo­lo­tu z II woj­ny świa­to­wej w wer­sji na trzy plat­for­my. Po­tem pla­nu­je­my pre­mie­rę „Alien Fe­ar” (strzelanka kosmiczna – red.), rów­nież na trzech no­śni­kach – wy­li­cza.

Twier­dzi, że spół­ka ma bardzo duże szan­se wy­pra­co­wać w 2011 r. 35–40 mln zł zy­sku net­to, któ­ry to wy­nik po­zwo­li na uru­cho­mie­nie pro­gra­mu mo­ty­wa­cyj­ne­go dla pra­cow­ni­ków. – Do­bie­ra­li­śmy w nim ce­le finansowe w ta­ki spo­sób, aby je prze­kra­czać, a nie, że­by by­ły nie­osią­gal­ne – pod­su­mo­wu­je.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.