Wierzytelności

KNF. Jak GetBack unikał odpisów?

Windykator dzięki wewnątrzgrupowym transakcjom unikał dokonania odpisów wartości portfeli – wskazują pierwsze ustalenia KNF.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Komisja Nadzoru Finansowego podaje, że na podstawie dokumentacji uzyskanej w toku działań nadzorczych stwierdzono, że osoby z kierownictwa GetBack przeprowadziły operacje prowadzące do uniknięcia konieczności wykonania (wynikającej z obowiązujących przepisów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości) wyceny bilansowej części posiadanych przez grupę kapitałową GetBack pakietów wierzytelności.

Zyski zamiast strat

KNF podaje, że przeprowadzenie tej wyceny prowadziłoby do obniżenia wartości przedmiotowych portfeli, czego skutkiem byłoby obniżenie wartości aktywów oraz wyniku finansowego spółki i jej grupy kapitałowej w sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze 2017 r. „Emitent przeprowadzał, przed końcem poszczególnych okresów sprawozdawczych operacje sprzedaży, których przedmiotem były portfele wierzytelności należące do jego grupy kapitałowej, z podmiotami nie wchodzącymi w skład grupy kapitałowej GetBack. Miało to na celu rozpoznanie zysków z przeprowadzonych operacji sprzedaży, w miejsce strat które wynikłyby z wyceny bilansowej sprzedawanych portfeli wierzytelności. Następnie, przed końcem innego okresu sprawozdawczego sprzedane portfele, ze zmienionymi danymi identyfikacyjnymi były odkupywane zwrotnie przez podmioty z grupy kapitałowej emitenta. Portfele te, jako nowo nabyte, wyceniane były według wartości wynikającej z ceny zakupu. Operacja taka pozwalała ponownie uniknąć wynikającej z przepisów o rachunkowości wyceny bilansowej tych portfeli, opartej na prognozach emitenta w zakresie odzysków z poszczególnych wierzytelności" – tłumaczy KNF mechanizm w jaki GetBack unikał odpisów wartości portfela.

Poczynione przez UKNF w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły na podjęcie kilku środków prawnych. Nadzór przypomina, że skierował 26 kwietnia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienie do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym przekazał pozyskane informacje wskazujące m.in. na popełnienie czynu z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych związanego z nabyciem przez Emitenta spółki EGB Investments S.A. za cenę siedmiokrotnie przekraczającą wartość jego aktywów netto i ujęciem w skonsolidowanych aktywach wartości firmy związanej z tą transakcją w nieuzasadnionej wysokości.

Ponadto ustalono, że transakcja przeprowadzona w sierpniu 2017 roku, na podstawie której GetBack kupił 100 proc. akcji spółki EGB Investments za cenę 209 mln zł, nie przyniesie Spółce przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący wartość wartości firmy ujętej w skonsolidowanych aktywach.

Rynek nie miał szybkiego dostępu do informacji

W zakresie podejrzenia nieprzekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących problemów z regulowaniem zobowiązań przez windykatora KNF zwraca uwagę na znaczenie i wagę takiej informacji zarówno dla akcjonariuszy jak i obligatariuszy. W celu przypomnienia KNF wskazuje, że rozporządzenie MAR nakazuje emitentom przekazywanie do publicznej wiadomości informacji poufnych w sposób umożlwiający szybki dostęp oraz prawidłową i terminową ocenę tych informacji przez opinię publiczną. Obowiązek taki spoczywa m.in. na emitentach, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Emitenci tacy na własną odpowiedzialność mogą opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem spełnienia jednak określonych rozporządzeniem MAR warunków. W sytuacji zaś gdy ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione na podstawie rozporządzenia MAR i ich poufność nie jest dłużej zapewniona, emitent ma obowiązek niezwłocznie podać do publicznej informacji opóźnione informacje poufne (art. 17 ust. 1, 4 i 7 rozporządzenia MAR).

Za informacje poufne w przypadku spółki, zgodnie z rozporządzeniem MAR, należy uznać takie informacje, które określone są w sposób precyzyjny, nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczą bezpośrednio lub pośrednio emitenta lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. Zaś za informacje określone w sposób precyzyjny należy uznać takie, które wskazują na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, iż zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe – by można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tych okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. Stąd za informacje poufne należy uznać wszelkie zdarzenia i okoliczności, które mogą świadczyć o problemach z regulowaniem zobowiązań przez emitenta – dodaje KNF.

Co już zrobił nadzór

UKNF skierował 18 maja do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienie do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgromadzone informacje wskazywały m.in. na naruszenie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poprzez podjęcie przez GetBack celowych działań prowadzących do podania w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 r. oraz w księgach rachunkowych nierzetelnych danych, co stanowiło podstawę do powzięcia podejrzenia popełnienia czynu z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie.

Poza tym UKNF przypomina, że kierował do Prokuratury Regionalnej uzupełnienia do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie szerszym niż wskazane powyżej, informacje w tym zakresie nie mogą być jednak przedmiotem komunikatu ze względu na tajemnicę zawodową.

Poza tym 10 maja wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na GetBack kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1i albo 1k ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z podejrzeniem naruszenia art. 17 w związku z art. 7 rozporządzenia MAR w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych w zakresie nieprawidłowości w wywiązywaniu się w 2018 roku z zobowiązań wynikających z emisji obligacji. UKNF ustala w toku postępowania kiedy informacje związane z brakiem wykupu przez spółkę obligacji lub ich nieterminowym wykupem oraz brakiem realizacji innych płatności związanych z emisjami obligacji lub ich nieterminową realizacją powinny być przez spółkę przekazywane.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.