Handel i konsumpcja

Empik nie rezygnuje z zakupu Merlina

Grupa Empik Media & Fashion, właściciel sklepu Empik.com złoży do końca tygodnia odwołanie od decyzji UOKiK, zakazującej przejęcia Merlina

Maciej Szymański, prezes NFI EM&F, decyzję o odwołaniu od decyzji UOKiK może ogłosić dziś przy okazji publikacji wyników finansowych spółki.

Foto: GG Parkiet, Szymon Łaszewski SL Szymon Łaszewski

By­ły mo­men­ty wa­ha­nia, czy war­to się na to de­cy­do­wać, ale fir­my chcą wal­czyć o tę trans­ak­cję – twier­dzi nasz in­for­ma­tor. Pro­ce­du­ry mo­gą za­jąć co naj­mniej kil­ka mie­się­cy, a na­wet lat. Wnio­sek tra­fi bo­wiem po­now­nie do Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, któ­ry mo­że uznać część lub ca­łość przed­sta­wio­nych przez EM&F?ar­gu­men­tów. Je­śli te­go nie zro­bi, prze­ka­zu­je spra­wę do są­du.

UOKiK nie zgo­dził się na po­łą­cze­nie skle­pów in­ter­ne­to­wych Em­pik.com oraz Mer­lin, bo uznał, że mia­ły­by zbyt sil­ną po­zy­cję na ryn­ku książ­ki i mu­zy­ki. De­cy­zja zo­sta­ła wy­da­na 4 lu­te­go.

[srodtytul]Analitycy są sceptyczni[/srodtytul]

EM&F nie chciał wy­po­wia­dać się na te­mat ewen­tu­al­nych de­cy­zji wo­bec sta­no­wi­ska Urzę­du. Dzi­siaj spół­ka or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję pra­so­wą w związ­ku z pu­bli­ka­cją ra­por­tu fi­nan­so­we­go za IV kwar­tał i praw­do­po­dob­nie przy tej oka­zji ogło­si pla­ny co do Mer­li­na.

– Nie wie­my, ja­kie ar­gu­men­ty prze­sta­wi EM&F, aby pod­wa­żyć usta­le­nia UOKiK. Gra wy­da­je się war­ta pod­ję­cia, cho­dzi o naj­więk­szy e­-sklep z książ­ka­mi w Pol­sce. Je­stem jed­nak scep­tycz­ny. UOKiK, po­dej­mu­jąc ta­ką de­cy­zję, prze­pro­wa­dził szcze­gó­ło­we ba­da­nie ryn­ku i trud­no so­bie wy­obra­zić, że te­raz wy­co­fa się ze swo­ich usta­leń – mó­wi Łu­kasz Wa­cheł­ko, ana­li­tyk DB Se­cu­ri­ties.

De­cy­zja UOKiK była dla ryn­ku dużym za­sko­cze­niem. Ana­li­ty­cy i za­in­te­re­so­wa­ne fir­my kwe­stio­nu­ją część wy­li­cze­ń Urzę­du, zgod­nie z któ­ry­mi Em­pik ra­zem z Mer­li­nem mia­ły­by zbyt moc­ną po­zy­cję w e­-han­dlu, w któ­rym dzia­ła ok. 10 tys. skle­pów. Ich ob­ro­ty w 2010 r. wy­nio­sły 6,5 mld zł, a łącz­ne przy­cho­dy Em­pik.com i Mer­li­na to tylko ok. 180 mln zł.

[srodtytul]Empik chce się umacniać[/srodtytul]

– Na ryn­ku mu­zy­ki wzię­to pod uwa­gę tyl­ko kra­jo­wą sprze­daż na tra­dy­cyj­nych no­śni­kach, bez pli­ków czy za­ku­pów Po­la­ków w e­-skle­pach za ­gra­ni­cą. Na­szym zda­niem po­win­no być ina­czej, bardzo to wpły­nę­ło na oce­nę Urzę­du dotyczącą te­go ryn­ku – wy­ja­śniał Ma­ciej Szy­mań­ski, pre­zes EM&F. Spół­ka za­po­wia­da mi­mo to re­ali­za­cję stra­te­gii za­kła­da­ją­cej wzmoc­nie­nie po­zy­cji w In­ter­ne­cie. Moż­li­we są prze­ję­cia in­nych e­-skle­pów czy umoc­nie­nie tych już na­le­żą­cych do gru­py. Kwe­stią otwar­tą jest też spo­sób wy­ko­rzy­sta­nia ok. 130 mln zł, któ­re do­ce­lo­wo za swo­je ak­cje mie­li otrzy­mać od EM&F?udzia­łow­cy Mer­li­na. Sam Mer­lin jest w trud­nej sy­tu­acji – po­trze­bu­je środ­ków na dal­szy roz­wój. Fir­ma twier­dzi, że ma za­pew­nio­ne środ­ki na te­go­rocz­ny plan in­we­sty­cyj­ny, jed­nak in­ter­ne­to­wy han­del sta­je się co­raz bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny, a e­-skle­py ni­gdy nie pra­co­wa­ły na wy­so­kich mar­żach. Mer­lin w 2010 r. osią­gnął 111,4 mln zł przy­cho­dów przy je­dy­nie 3 mln zł EBITDA (wy­nik ope­ra­cyj­ny plus amor­ty­za­cja), któ­ra i tak wzro­sła o 100 proc. w sto­sun­ku do roku 2009.

[mail=piotr.ma­zur­kie­wicz@par­kiet.com][/mail]

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.