Felietony

Raporty roczne najważniejsze w komunikacji z rynkiem

Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców, wyspecjalizowane agencje krajowe i zagraniczne potwierdza, że raport roczny jest najbardziej wiarygodnym i najobszerniejszym dokumentem opisującym spółkę.

Małgorzata Gula, prezes zarządu, Instytut Rachunkowości i Podatków

Foto: materiały prasowe

Zawiera informacje wymagane i określone przez właściwe ustawy i rozporządzenia zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Najważniejszym elementem raportu rocznego jest sprawozdanie finansowe. Jest to dokument audytowany przez biegłego rewidenta, a więc też dokładnie analizowany i weryfikowany przez różne komórki.

Trochę słabiej wygląda sprawozdanie z działalności, ponieważ biegły rewident jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności danych finansowych prezentowanych w tej części raportu z danymi ze sprawozdania finansowego oraz potwierdzenia, czy sytuacja zaprezentowana w sprawozdaniu z działalności nie zniekształca w istotny sposób obrazu spółki. Osobiście uważam, że wypowiadanie się biegłego rewidenta na temat zniekształceń wprowadza pewną dozę subiektywizmu w ocenie, ponieważ zależy głównie od know-how konkretnej osoby lub firmy audytorskiej, które niekoniecznie muszą znać specyfikę branży etc. Postawa audytora stanowi więc motywację dla spółki, żeby coś zmienić, albo wręcz przeciwnie.

W tym obszarze zaobserwowaliśmy dwa zjawiska: spółka ma taki sam schemat sprawozdania z działalności od momentu debiutu i z roku na rok aktualizuje tylko dane finansowe albo co roku weryfikuje zawartość tej części raportu rocznego, tak w treści, jak i formie, co wskazuje na większą dbałość o rzetelniejsze informowanie rynku o swojej sytuacji. Ważne jest, aby utrzymywać wysoki poziom raportowania nie tylko wobec instytucji nadzorujących rozwój rynku, ale również w odniesieniu do konkurentów, ponieważ wpływa to na wycenę i zwiększenie konkurencyjności.

Pamiętać należy, że analitycy i inwestorzy oceniają „przeszłość", czyli sprawozdanie finansowe, ale kupują „przyszłość", czyli informację zawartą w sprawozdaniu z działalności. Dlatego warto zadbać o właściwą prezentację spółki, jej modelu biznesowego, plany na przyszłość etc., aby pozostali odbiorcy raportów rocznych otrzymywali satysfakcjonującą ich informację.

Dobrym wstępem do modyfikacji raportu rocznego jest udział w konkursie „The Best Annual Report", organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Już po raz 12. Instytut Rachunkowości i Podatków ogłasza kolejną edycję tego konkursu.

Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to najważniejsza grupa odbiorców (czytelników) raportów rocznych, którzy oczekują informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie.

W konkursie biorą udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR, oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe według znowelizowanej ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny.

Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport roczny spółki publicznej", wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.

Od dziewięciu lat promujemy w konkursie raport roczny w internecie, a od dwóch lat raport zintegrowany, który jest nową rekomendowaną przez Komisję Europejską formą raportowania korporacyjnego.

Nie wszystkie spółki rozumieją, że internet jest najszybszym źródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia. Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową raportów marketingowych, online lub zintegrowanych. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów.

Sześć lata temu kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych The Best of The Best dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które trzy razy zdobyły I nagrodę główną w naszym konkursie. Prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymały KGHM Polska Miedź, PKN Orlen, mBank, PKO BP oraz Grupa Tauron, tworząc Klub The Best of The Best.

Zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report 2016". Szczegółowe informacje na stronie: http://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.