Budownictwo

EFH: Migut zastąpił Bekkara w fotelu prezesa

Riad Bek­kar zre­zy­gno­wał z funk­cji pre­ze­sa, a Iza­be­la Ga­łąz­ka ze sta­no­wi­ska wi­ce­pre­ze­sa Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Hi­po­tecz­ne­go. No­wym sze­fem ho­te­lar­skiej spół­ki zo­stał Wie­sław Mi­gut.?Wspo­mo­że go Mi­chał?To­ber, któ­re­mu ra­da nad­zor­cza EFH po­wie­rzy­ła funk­cję wi­ce­pre­ze­sa.

Riad Bekkar, były prezes EFH

Foto: Archiwum

No­wy szef gieł­do­wej fir­my na razie nie chce mó­wić o swo­ich pla­nach. – Do­pie­ro we­szli­śmy do spół­ki, dla­te­go po­trze­bu­je­my cza­su na przy­go­to­wa­nie jej stra­te­gii. Prze­wi­du­je­my, że przed­sta­wi­my ją w cią­gu trzech­–czte­rech mie­się­cy – mó­wi Mi­gut. Za­pew­nia, że w pla­nach nie ma gwał­tow­nej zmia­ny pro­fi­lu dzia­łal­no­ści, gdyż na­le­żą­ce do EFH?ho­te­le przy­no­szą pie­nią­dze. – Spół­ka bę­dzie kon­ty­nu­ować dzia­łal­ność ho­te­lar­ską. Mo­że­my jed­nak zre­wi­do­wać nie­któ­re pla­ny in­we­sty­cyj­ne – mó­wi Mi­gut i do­da­je, że EFH nie wy­klu­cza sprze­da­ży nie­któ­rych roz­po­czę­tych in­we­sty­cji.

48,4 mln zł wynosi wartość rynkowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego

Mi­gut ukoń­czył Wy­dział?Za­rzą­dza­nia kra­kow­skiej Aka­de­mii Gór­ni­czo­-Hut­ni­czej. Jest za­ło­ży­cie­lem wie­lu spół­ek z bran­ży me­dial­nej i wy­daw­ni­czej (np. IDG Po­land i Mi­gut Me­dia). Mi­chał To­ber jest na­to­miast ab­sol­wen­tem Wy­dzia­łu?Pra­wa i?Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. W la­tach 2001–2003 był rzecz­ni­kiem pra­so­wym rzą­du. Od 2003 do 2004 r. był wi­ce­mi­ni­strem kul­tu­ry. Od 2008 r. jest zwią­za­ny z gru­pą JW Pro­jan. Pre­ze­sem tej ostat­niej fir­my jest Ja­cek Wak­smundz­ki, któ­ry jest wła­ści­cie­lem ak­cji upraw­nia­ją­cych do 15,81 proc. gło­sów na wal­nych zgro­ma­dze­niach ak­cjo­na­riu­szy EFH. Wak­smundz­ki jest naj­więk­szym udzia­łow­cem gieł­do­wej fir­my.

Papiery EFH na za­mknię­ciu czwart­ko­wej se­sji wy­ce­nia­no na 0,33 zł. Cena akcji nie zmie­niła się.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.