We wszystkich portfelach OFE numerem jeden, jeśli chodzi o udział w aktywach, był na koniec zeszłego roku PKN Orlen. Miejsce drugie najczęściej zajmowało PKO BP.

Orlen na czele

Według wyliczeń Trigona DM z końcem zeszłego roku aktywa OFE sięgały 156,4 mld zł, z czego 123,4 mld zł ulokowane było w polskie akcje. Wartość akcji zagranicznych w portfelach funduszy emerytalnych wynosiła 14,9 mld zł, natomiast obligacji 12,1 mld zł.

Z zestawienia DM BDM wynika, że we wszystkich portfelach funduszy emerytalnych numerem jeden był PKN Orlen, a jego udział w aktywach w ośmiu na dziesięć funduszy sięgał przynajmniej 10 proc. Największą wagę akcje Orlenu miały w funduszu emerytalnym PZU (11,6 proc.). Łącznie udział dziesięciu największych pozycji stanowił od 41,4 proc. (PKO) do 50,6 proc. (Generali) całego portfela funduszu emerytalnego.

Średnie zaangażowanie OFE w rynek akcji (w Polsce i za granicą) wynosiło około 88 proc., przy czym największy udział akcji w portfelu, w wysokości blisko 92 proc. aktywów netto występował w OFE PZU „Złota Jesień”. Z kolei najmniejsze zaangażowanie było w Allianz Polska OFE, który w krajowych i zagranicznych akcjach utrzymywał 85 proc. portfela.

Jak wynika z wyliczeń serwisu Analizy.pl, w ciągu 2022 r. w portfelach OFE przybyło depozytów, które stanowią łącznie 3,8 proc. ich aktywów. Oznacza to wzrost o 1,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2021 r. W tym okresie wzrósł również udział zagranicznych obligacji korporacyjnych (z 0,6 do 2 proc.), a spadło zaangażowanie w akcje polskie (o 2,5 pkt proc.).

Największy udział akcji zagranicznych w portfelu utrzymywał OFE PZU „Złota Jesień”, który ulokował tam łącznie niemal 20 proc. aktywów, natomiast najmniej akcji zagranicznych miał OFE Pocztylion, gdzie udział tego typu papierów sięgał około 9 proc.

Więcej akcji Kruka i Inter Carsu

Pierwszą trójkę w zagregowanym portfelu OFE stanowią papiery udziałowe PKN Orlen (14,5 mld zł), PKO BP (11,7 mld zł) oraz KGHM (6,3 mld zł) – wyliczył serwis Analizy.pl. Do pierwszej dziesiątki największych składników w portfelach na koniec 2022 r. dołączył windykacyjny Kruk oraz Inter Cars, dystrybutor części samochodowych. Z kolei mocno spadł udział Cyfrowego Polsatu (z 9. na 17. pozycję).

Według wyliczeń Analizy.pl w aż 208 przypadkach (42 polskie spółki i 166 zagranicznych) w akcjonariacie występuje tylko jedno OFE. Z drugiej strony akcje 25 spółek można znaleźć we wszystkich dziesięciu funduszach emerytalnych i stanowiły one 53,3 proc. wartości zagregowanego portfela akcyjnego.

Nowości w portfelach

W 15 krajowych spółkach otwarte fundusze emerytalne posiadają łącznie przynajmniej 25 proc. kapitału, a w trzech przypadkach ich udział grubo przekracza 50 proc. (Develia, Kęty i Kruk).

W 2022 r. łącznie w 87 polskich spółkach wzrosło znaczenie OFE w akcjonariacie. W największym stopniu dotyczy to producenta gier komputerowych – Huuuge (wzrost z 0 do 14 proc.), firmy produkującej drewniane drzwi i okna – Compremum (z 0 do 11,5 proc.) oraz działającej w polskim sektorze przemysłu kosmicznego Creotech Instruments (z 0 do 9,8 proc.) – wyliczył Analizy.pl.

Z kolei w 81 spółkach spadło znaczenie OFE w akcjonariacie w poprzednim roku. W największym stopniu dotyczy to spółki GPW (spadek do 20,4 proc.), a także Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja i Wawelu, producenta wyrobów czekoladowych. W obu przypadkach zniżka sięgnęła po 12 pkt proc., do poziomów – odpowiednio – 33 i 24 proc. udziału w kapitale. W 35 spółkach liczba akcji w posiadaniu OFE była identyczna jak rok wcześniej.

W 2022 r. w portfelach OFE pojawiło się sześć nowości. Mowa o wspomnianych już Huuuge, Compremum i Creotech, a także biotechnologicznym Molecure, gamingowych Creepy Jar oraz CI Games.

Portfel Nationale-Nederlanden OFE jest najmocniej skoncentrowany na dużych emitentach – łącznie spółki z WIG20 stanowią w nim 60,6 proc. akcyjnej części. Najwięcej firm z indeksu sWIG80 ma z kolei PKO BP Bankowy OFE (powyżej 11 proc. portfela).

Przeciętny portfel akcji otwartych funduszy emerytalnych składa się ze 144 składników. Najwięcej pozycji ma Nationale-Nederlanden OFE (202 składniki), a najmniej – Allianz Polska OFE (91 składników).