Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Decyzja BFG dotycząca wymogów MREL
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego [BFG] dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [SRB] i BFG zobowiązującej Bank do spełniania zakomunikowanych wymogów MREL [minimalny poziom w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań mogących podlegać umorzeniu i konwersji w rozumieniu ustawy 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji], tj.

1. MRELtrea obliczonego jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko, oraz
2. MRELtem obliczanego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej.

Decyzja ta wyznacza zaktualizowane minimalne wymogi, które będą musiały być spełnione niezwłocznie po jej otrzymaniu na poziomach odpowiednio 18,03% - skonsolidowany MRELtrea [poprzednio 18,89% w decyzji otrzymanej 5.06.2023 r.] oraz 5,91% - skonsolidowany MRELtem [ten sam poziom w decyzji otrzymanej 5.06.2023 r.]. Z kolei uwzględniając kryterium podporządkowania, Bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 17,92% [poprzednio 18,62% w decyzji otrzymanej 5.06.2023r.] oraz MRELtem w wysokości 5,87% [poprzednio 5,89% w decyzji otrzymanej 5.06.2023r.].

Na moment publikacji niniejszego raportu Bank spełnia przedmiotowe wymogi.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Millennium S.A.

June 18, 2024

Current Report no. 19/2024

SUBJECT: Decision of BGF regarding MREL requirements

The Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] announces that it received a letter from the Banking Guarantee Fund [BGF] regarding a joint decision of the resolution authorities, i.e. the Single Resolution Board [SRB] and BGF obliging the Bank to meet the communicated MREL [minimum level for own funds and liabilities that may be eligible for redemption and conversion as defined in the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the Deposit Guarantee Scheme and Resolution] requirements, i.e.

1. MRELtrea calculated as a percentage of the total risk exposure amount, and

2. MRELtem calculated as a percentage of the total exposure measure.

The decision sets updated minimum requirements that must be met immediately after its receipt at the level of 18.03% - consolidated MRELtrea [previously 18.89% in the decision of 05.06.2023] and 5.91% - consolidated MRELtem [the same level as in the decision dated 05.06.2023]. Respectively, taken a subordination criteria, the Bank is obliged to meet the minimum MRELtrea requirement of 17.92% [versus 18.62% in the decision dated 05.06.2023] and MRELtem of 5.87% [versus 5.89% in the decision dated 05.06.2023].

The Bank fulfils above requirements at the moment of this report publication.

Legal basis: art. 17 sec. 1 of MAR.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-18 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho