Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2024 roku.pdf
  2. Consolidated financial report of mBank S.A Group for Q1 2024.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody z tytułu odsetek 3 561 177 3 638 653 824 137 774 099
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 768 174 737 784 177 773 156 959
III. Wynik na działalności handlowej 53 281 7 192 12 330 1 530
IV. Wynik działalności operacyjnej 614 617 659 453 142 236 140 294
V. Zysk / (strata) brutto 432 706 469 455 100 138 99 873
VI. Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 262 523 142 815 60 754 30 383
VII. Zysk / (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 43 (81) 10 (17)
VIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (11 598 116) 2 681 624 (2 684 066) 570 498
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (219 517) (124 219) (50 801) (26 427)
X. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (349 488) (1 235 230) (80 879) (262 787)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (12 167 121) 1 322 175 (2 815 746) 281 284
XII. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,18 3,37 1,43 0,72
XIII. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,17 3,36 1,43 0,71
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) KOLUMNA STAN NA 31.03.2024
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2023
3) KOLUMNA STAN NA 31.03.2024
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2023
XV. Aktywa razem 224 157 019 226 980 516 52 118 631 52 203 431
XVI. Zobowiązania wobec banków 3 273 468 3 315 302 761 112 762 489
XVII. Zobowiązania wobec klientów 183 067 263 185 467 455 42 564 873 42 655 808
XVIII. Kapitały razem przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 14 067 087 13 735 187 3 270 731 3 158 967
XIX. Udziały niekontrolujące 2 083 2 039 484 469
XX. Zarejestrowany kapitał akcyjny 169 861 169 861 39 494 39 066
XXI. Liczba akcji 42 465 167 42 465 167 42 465 167 42 465 167
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 331,26 323,45 77,02 74,39
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 16,0 17,0 16,0 17,0
XXIV. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (%) 14,1 14,7 14,1 14,7
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXV. Przychody z tytułu odsetek 3 378 276 3 411 254 781 809 725 722
XXVI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 694 463 684 755 160 714 145 677
XXVII. Wynik na działalności handlowej 51 365 7 629 11 887 1 623
XXVIII. Wynik działalności operacyjnej 508 781 584 057 117 743 124 254
XXIX. Zysk / (strata) brutto 412 707 471 802 95 510 100 373
XXX. Zysk / (strata) netto 259 317 158 657 60 012 33 753
XXXI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (11 730 348) 2 542 264 (2 714 667) 540 850
XXXII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (210 790) (111 713) (48 782) (23 766)
XXXIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (241 731) (1 034 342) (55 942) (220 049)
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (12 182 869) 1 396 209 (2 819 391) 297 034
XXXV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,11 3,74 1,41 0,80
XXXVI. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,09 3,73 1,41 0,79
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) KOLUMNA STAN NA 31.03.2024
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2023
3) KOLUMNA STAN NA 31.03.2024
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2023
XXXVIII. Aktywa razem 219 318 833 222 418 476 50 993 707 51 154 203
XXXIX. Zobowiązania wobec banków 3 306 667 3 346 208 768 831 769 597
XL. Zobowiązania wobec klientów 182 306 555 185 117 139 42 388 001 42 575 239
XLI. Kapitał własny 13 897 692 13 662 938 3 231 345 3 142 350
XLII. Zarejestrowany kapitał akcyjny 169 861 169 861 39 494 39 066
XLIII. Liczba akcji 42 465 167 42 465 167 42 465 167 42 465 167
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 327,27 321,74 76,09 74,00
XLV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 18,3 19,7 18,3 19,7
XLVI. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 16,0 17,0 16,0 17,0

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2024 roku.pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2024 roku.pdf
Consolidated financial report of mBank S.A Group for Q1 2024.pdf
Consolidated financial report of mBank S.A Group for Q1 2024.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-09 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu (podpisano elektronicznie)
2024-05-09 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki (podpisano elektronicznie)
2024-05-09 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej (podpisano elektronicznie)
2024-05-09 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem (podpisano elektronicznie)
2024-05-09 Julia Nusser Wiceprezes Zarządu ds. Compliance, Prawnych i HR (podpisano elektronicznie)
2024-05-09 Adam Pers Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (podpisano elektronicznie)
2024-05-09 Pascal Ruhland Wiceprezes Zarządu ds. Finansów (podpisano elektronicznie)

20240510_001954_1280838001_Consolidated_financial_report_of_mBank_S.A_Group_for_Q1_2024.pdf

20240510_001954_1280838001_Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_mBanku_S.A._za_I_kwartal_2024_roku.pdf