Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-07
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Spółki postanowiła pozytywnie zaopiniować i przedstawić do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 rok w kwocie 5.954 tys. PLN i proponuje przeznaczyć zgodnie z wnioskiem Zarządu kwotę 4.522.738,71 zł tj. 0,49 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-07 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2024-05-07 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu