Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.pdfŻyciorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej
  2. Supervisory Board Members’ CVs.pdfSupervisory Board Members’ CVs

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Radę Nadzorczą Banku na nową kadencję w następującym składzie:
- Antonio Escámez Torres – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- José Luís de Mora – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Dominika Bettman – Członek Rady Nadzorczej
- José García Cantera – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Celiński – Członek Rady Nadzorczej
- Danuta Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej
- Isabel Guerreiro – Członek Rady Nadzorczej
- Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Sójka – Członek Rady Nadzorczej
- Jerzy Surma – Członek Rady Nadzorczej

Isabel Guerreiro oraz Jerzy Surma zostali powołani do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 1 lipca 2024 r.
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w Załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.pdf
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.pdf
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej
Supervisory Board Members’ CVs.pdf
Supervisory Board Members’ CVs.pdf
Supervisory Board Members’ CVs

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

18-04-2024

Current report: 24/2024

Re Appointment of Supervisory Board members for the new term of office

Santander Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 18 April 2024, the Annual General Meeting appointed the Supervisory Board for the new term of office in the following composition:

- Antonio Escámez Torres – Chairman of the Supervisory Board

- José Luís de Mora – Deputy Chairman of the Supervisory Board

- Dominika Bettman – Member of the Supervisory Board

- José García Cantera – Member of the Supervisory Board

- Adam Celiński – Member of the Supervisory Board

- Danuta Dąbrowska – Member of the Supervisory Board

- Isabel Guerreiro – Member of the Supervisory Board

- Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Member of the Supervisory Board

- Tomasz Sójka – Member of the Supervisory Board

- Jerzy Surma – Member of the Supervisory Board

Isabel Guerreiro and Jerzy Surma were appointed to the Supervisory Board from 1 July 2024.

Supervisory Board Members’ CVs are appended to this report.

Legal basis:

§5 item 5 of the Finance Minister's Ordinance of 29th March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-18 Łukasz Siwek radca prawny - menedżer nadzoru korporacyjnego