KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia:2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 20 lipca 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”) z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami. Plan Połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem dostępne są na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce Połączenie z PKN Orlen pod adresem https://inwestor.lotos.pl/. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
PlikOpis
Informacje dodatkowe.pdfInformacje dodatkowe
Projekt uchwały.pdfProjekt uchwały
Uzasadnienie dla projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS.pdfUzasadnienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-20Zofia ParyłaPrezes Zarządu
2022-06-20Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu
Informacje dodatkowe.pdf

Projekt uchwały.pdf

Uzasadnienie dla projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS.pdf