KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia:2022-06-17
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („ZWZ”) w dniu 17 czerwca 2022 roku. ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały ZWZ numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
uchwały WZA PL.pdfUchwały podjęte przez ZWZ Grupy LOTOS S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-17Zofia ParyłaPrezes Zarządu
2022-06-17Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu
uchwały WZA PL.pdf