KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2022
Data sporządzenia:2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 maja 2022 roku 2 253 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100). Akcje nabyte 19 maja 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 253 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień 20 maja 2022 roku Spółka posiada łącznie 134 737 akcji własnych stanowiących 0,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 134 737 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji. Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku. Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 19 maja 2022 roku. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
PlikOpis
zalacznik-200522.pdfWykaz transakcji z dnia 19.05.22
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
052 374 03 95052 3418850
(telefon)(fax)
[email protected]www.oponeo.pl
(e-mail)(www)
9532457650093149847
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2022-05-20Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu
zalacznik-200522.pdf