FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-04-27
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEniebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży10.967,55.863,32.360,01.282,4
Zysk operacyjny1.886,1664,3405,9145,3
Zysk przed opodatkowaniem1.780,2479,0383,1104,8
Zysk netto1.215,1353,3261,577,3
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej1.215,1353,3261,577,3
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym----
Całkowite dochody/(straty) ogółem1.213,3384,6261,184,1
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej1.213,3384,6261,184,1
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym----
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (412,8) (1.030,5) (88,8) (225,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (304,9)(253,9) (65,6)(55,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej220,3292,047,463,9
Przepływy pieniężne netto razem (497,4)(992,4) (107,0) (217,0)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)6,571,911,410,42
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)6,571,911,410,42
Stan naStan naStan naStan na
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa razem28.767,725.964,86.183,35.645,3
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej16.007,114.793,83.440,53.216,5
Udziały niekontrolujące0,10,10,00,0
Kapitał własny razem16.007,214.793,93.440,63.216,5
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE3 miesiące3 miesiące3 miesiące3 miesiące
zakończonezakończonezakończonezakończone
31.03.202231.03.202131.03.202231.03.2021
niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży9.801,45.200,52.109,11.137,4
Zysk operacyjny1.403,9513,1302,1112,2
Zysk przed opodatkowaniem1.360,9425,7292,893,1
Zysk netto1.096,7345,6236,075,6
Całkowite dochody/(straty) ogółem1.044,1328,7224,771,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1.093,9) (1.749,4) (235,4) (382,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej364,2 (79,3)78,4 (17,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej21,7782,64,7171,1
Przepływy pieniężne netto razem (708,0) (1.046,1) (152,3) (228,8)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,93 1,87 1,28 0,41
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,93 1,87 1,28 0,41
Stan naStan naStan naStan na
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa razem19.630,218.024,84.219,33.918,9
Kapitał własny12.979,011.934,92.789,72.594,9
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
RF_GK LOTOS_1Q2022.pdfGK LOTOS - Kwartalny raport finansowy 1 kw. 2022 r.
Komentarz Zarządu_GK LOTOS_1Q2022.pdfGK LOTOS - Komentarz Zarządu 1 kw. 2022 r.
Wybrane dane finansowe_GK LOTOS_1Q2022.pdfGK LOTOS - Wybrane dane finansowe 1 kw. 2022 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-27Zofia Paryła Prezes Zarządu
2022-04-27Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu
2022-04-27Piotr WalczakWiceprezes Zarządu
2022-04-27Jarosław WittstockWiceprezes Zarządu
2022-04-27Jarosław WróbelWiceprezes Zarządu
2022-04-27Magdalena SkibińskaGłówna Księgowa
RF_GK LOTOS_1Q2022.pdf

Komentarz Zarządu_GK LOTOS_1Q2022.pdf

Wybrane dane finansowe_GK LOTOS_1Q2022.pdf