KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia:2022-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zwołane na dzień 25 marca 2022 roku. Podczas obrad NWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Treść uchwał podjętych przez NWZ PZU SA z dnia 25 marca 2022 roku.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ PZU SA z dnia 25 marca 2022 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
[email protected]www.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-25Monika GuzekDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMonika Guzek
Treść uchwał podjętych przez NWZ PZU SA z dnia 25 marca 2022 roku.pdf