Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2024 roku wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, wraz z łączna liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Emitent informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia pokrywał się z porządkiem obrad przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Walne zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy dotyczące uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BALTICON S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku:Uchwała nr 01/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Uchwała nr 02/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Tomasza Artura SZMID.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Uchwała nr 03/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Balticon S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Uchwała nr 04/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:
1.Sprawozdanie finansowe Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 130.516.298,08 zł (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 08/100);
b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.885.045,97 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i 97/100);
c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.357.195,97 zł (słownie: 97/100);
d)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 134.585,64 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 64/100);
e)informacje dodatkowe i objaśnienia.
2.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Uchwała nr 05/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:
1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 133.289.207,70 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 70/100),
b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.927.567,05 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 05/100),
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.797.857,81 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 81/100),
d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 530.250,63 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 63/100),
e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2023 r.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Uchwała nr 06/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1.885.045,97 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i 97/100) w następujący sposób:
1) kwotę 558.900,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych)przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) brutto na jedną akcję;
2) pozostałą kwotę w wysokości 1.326.145,97 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i 97/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 4 lipca 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 lipca 2024 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Uchwała nr 07/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Arturowi Szmid, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
Uchwała nr 08/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 09/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Pawłowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Piotrowi Łojewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Antoniemu Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Tadeuszowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Michałowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Bogusławowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Ewie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-28 17:49:27 Piotr Falkowski Pełnomocnik