Obniżenie oceny ratingowej Alior Banku o jeden stopień z BB+ do BB związane jest przede wszystkim z silnym pogorszeniem bieżących wyników finansowych banku, a także z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na przyszłe wyniki banku – podaje EuroRating.

Ryzykowny portfel i niższe przychody

Agencja zwraca uwagę na fakt, że wynik netto Alior Banku obniżał się już od kilku kwartałów, na co wpływ miało m.in. pogarszanie się jakości portfela kredytów. W efekcie na koniec II kwartału b.r. udział kredytów zagrożonych (NPL) wyniósł 13,7%, co jest poziomem dwa razy wyższym niż średnia w sektorze. Bank posiada stosunkowo duży portfel kredytów korporacyjnych, a w ostatnich kwartałach miał kilka dużych ekspozycji (m.in. Ruch, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Onico), na których poniósł straty. Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klienta biznesowego wzrósł na koniec czerwca 2020 r. do wysokiego poziomu 20,7% z 16,2% przed rokiem.

W efekcie dokonanych w II kwartale b.r. wysokich odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz utworzonych rezerw związanych z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich, Alior Bank zanotował wysoką stratę netto w wysokości 582 mln zł. Skutkowało to spadkiem wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) do ujemnego poziomu (-0,4%) po raz pierwszy od 10 lat.

Agencja spodziewa się, że w rezultacie obserwowanego pogorszenia koniunktury gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii Covid-19, jakość portfela kredytów Aliora może się nadal pogarszać, co w dalszym ciągu będzie obciążać wyniki finansowe banku.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który będzie negatywnie wpływał na wyniki banku  jest obniżenie przez RPP w I połowie stóp procentowych NBP do rekordowo niskiego poziomu 0,1%. Ma to wpływ na spadek marży odsetkowej i w konsekwencji na wynik netto banku. Alior Bank szacuje negatywny wpływ ostatnich decyzji RPP na swój wynik finansowy w 2020 roku na ok. 0,5 mld zł. Ewentualne dalsze generowanie ujemnych wyników oznaczać będzie, że Alior Bank w 2020 roku, a być może także w kolejnym roku, będzie wykazywał straty, co może przyczynić się do spadku wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności banku – ocenia EuroRating.

W rezultacie Alior Bank może uruchomić plan naprawczy, ponieważ przy niemal zerowym poziomie stóp procentowych bankowi będzie bardzo trudno osiągać dodatni wynik finansowy. Dzięki planowi naprawy bank uniknąłby płacenia podatku bankowego, który obecnie pochłania większość jego zysku operacyjnego. Może zostać także reaktywowany projekt konsolidacji banków w ramach grupy PZU (połączenie z Pekao).

Perspektywa stabilna

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. Negatywny wpływ na rating Alior Banku mogłyby mieć: dalszy spadek wyników finansowych (w tym w szczególności generowanie wysokich strat netto); dalsze pogarszanie się jakości portfela kredytów; ewentualne kolejne wysokie straty na pojedynczych wysokich ekspozycjach kredytowych; spadek wartości kapitału własnego i jego udziału w sumie pasywów; spadek poziomu współczynników kapitałowych; a także utrzymywanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP na poziomie bliskim zeru przez długi czas.

Pozytywnie na poziom oceny ratingowej banku mogłoby wpływać: powrót do generowania przez bank dodatnich wyników finansowych; ewentualna poprawa jakości portfela kredytów (istotny spadek wskaźnika NPL); ewentualny wzrost wartości kapitału własnego i poziomu współczynników kapitałowych; szybsze niż obecnie spodziewane podwyższenie stóp procentowych NBP; a także ewentualny plan połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao S.A.