Fundusze inwestycyjne TFI

Przyszłość Altusa zależna od KNF

Podjęcie przez KNF decyzji kończącej postępowanie oraz jej kształt jest czynnikiem fundamentalnym dla dalszego funkcjonowania oraz perspektyw działalności Altus TFI – czytamy w raporcie półrocznym towarzystwa.
Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak

Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Altus TFI na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 6,3 mln zł i był niższy od porównywalnego okresu 2018 roku o 84,5 proc. Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu 2019 r. wyniosły 81,3 mln zł i były niższe o 52 proc. niż rok wcześniej w tym samym okresie.

"Na wyniki I półrocza 2019 r. wpływ miały przede wszystkim spadek aktywów, którymi zarządza grupa kapitałowa a przede wszystkim aktywów, którymi zarządza emitent. Spadek aktywów spowodowany był sytuacją na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych (awersja inwestorów do angażowania środków w fundusze inwestycyjne po dużych turbulencjach na krajowym rynku kapitałowym w 2018 roku) oraz wysokim ryzykiem wizerunkowym emitenta związanym w szczególności z toczącymi się postępowaniami karnymi przeciwko byłym członkom zarządu emitenta oraz postępowaniami administracyjnymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z uwagi na to, iż część kosztów jest stała i niezależna od wielkości zarządzanych aktywów poziom kosztów spada wolniej niż poziom przychodów, co dodatkowo wzmacnia spadek wyniku" - tłumaczy Altus TFI. Ponadto w ramach grupy kapitałowej rozpoczęto likwidację 4 funduszy inwestycyjnych. Z dniem otwarcia likwidacji towarzystwa nie pobierają opłaty za zarządzanie.

Altus w sprawozdaniu półrocznym przypomina, że z powodu toczącego się podstępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w związku z potencjalnym naruszeniem przez spółkę obowiązków w zakresie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez Getback zarządzania portfelami wierzytelności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których zarządzanie zostało powierzone Getbackowi przez Altusa TFI istnieje ryzyko kary od KNF. "Podjęcie przez KNF decyzji kończącej postępowanie oraz jej kształt jest czynnikiem fundamentalnym dla dalszego funkcjonowania oraz perspektyw działalności Altus TFI a pośrednio także innych podmiotów z grupy kapitałowej" - czytamy.

Przypomnijmy, że w związku z funduszami wierzytelności obsługiwanymi przez GetBack KNF wszczęła postępowanie jeszcze wobec Noble Funds TFI, Lartiq TFI (dawniej Trigon TFI) oraz Saturna TFI. Temu ostatniemu KNF niedawno cofnęła zgodę na prowadzenie TFI ze skutkiem natychmiastowym oraz nałożyła karę finansową.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.