Finanse

Co UKNF zrobił w sprawie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego?

Jednolita licencja bankowa, crowdfunding, gold – plating czy też edukacja – to główne tematy, jakimi zajął się nadzór w ramach prac nad SRRK.
Foto: Adobestock

Urząd w wydanym komunikacie przypomina, że jest jedną z kluczowych instytucji, jeśli chodzi o wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego i niezwłocznie po jej przyjęciu przez rząd został utworzony zespół, który opracował wewnętrzny harmonogram zadań w tym zakresie, a następnie podjął prace nad ich wykonaniem. Co faktycznie udało się zrobić?

Jedynym z istotniejszych tematów była jednolita licencja bankowa, która podzieliła branżę maklerską i bankową. UKNF zakończył w tej sprawie konsultacje w których brali udział m.in. przedstawiciele IDM oraz Związku Banków Polskich. Wstępne założenia wypracowanej koncepcji przewidują m.in.: uproszczenie procedur licencyjnych, którym objęte zostałyby biura maklerskie, banki prowadzące działalność inwestycyjną poza strukturami biur oraz banki prowadzące rachunki papierów wartościowych (banki powiernicze). Ustalenia zakładają również wydzielenie organizacyjne biura maklerskiego, przy jednoczesnym złagodzeniu zasad wydzielenia (poprzez umożliwienie realizacji wybranych wymogów prawnych z poziomu całego banku, w celu uproszczenia rozwiązań organizacyjnych w bankach, pozwalającego na zastosowanie jednolitego podejścia do klienta w ramach poszczególnych obszarów działalności banku), a także rozszerzenie zakresu działalności inwestycyjnej oraz usług inwestycyjnych banków poza strukturą biura maklerskiego, z zachowaniem wyłączności biur maklerskich w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych dotyczących instrumentów dopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz prowadzenia publicznych ofert prospektowych.

Nadzór podkreśla, że obrany kierunek wdrożenia jednolitej licencji bankowej uwzględnia zarówno intencje wyrażone w SRRK, potrzeby środowiska banków prowadzących działalność inwestycyjną oraz branży maklerskiej, transformację technologiczną rynku i jego instytucji, jak również zmiany  sytuacji gospodarczej spowodowane przez pandemię koronawirusa.

Jednolita licencja bankowa to jednak tylko jeden z tematów. W ramach działań związanych z SRRK UKNF wydał także stanowisko dotyczącego zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, komunikat dla emitentów dotyczący prowadzenia tzw. ofert bezprospektowych, informację dla inwestorów zainteresowanych crowdfundingiem udziałowym oraz komunikat w sprawie możliwości identyfikacji bazy akcjonariuszy.

„UKNF brał również między innymi czynny udział w weryfikacji postulatów podmiotów rynkowych w zakresie tzw. gold-platingu, a także w pracach w zakresie samoregulacji prowadzonych przez Radę Banków Depozytariuszy, których efektem było opublikowanie przed Radę Banków Depozytariuszy „Rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego". UKNF przygotował ponadto wstępny projekt przepisów mających na celu wdrożenie unijnego Rozporządzenia ws. europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego (tzw. rozporządzenie crowdfundingowe) oraz projekt regulacji mających na celu rozwój rynku pożyczek papierów wartościowych (poprzez umożliwienie pośrednictwa w tych transakcjach banków powierniczych). Nadzór miał również wiodący udział w pracach nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które wprowadza odejście od stosowania przez fundusze inwestycyjne skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych, na rzecz wyceny rynkowej" – wylicza nadzorca w swoim komunikacie.

Podkreśla on także działania o charakterze edukacyjnym i kampanię „Inwestuj świadomie" czy też informację w sprawie weksli inwestycyjnych.

„Jednocześnie, prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem rozwiązań wspierających prace Urzędu, poprzez poprawę jakości danych, efektywności ich gromadzenia i analizy, automatyzację szeregu procesów oraz wprowadzenie nowych form komunikacji z UKNF (w tym tzw. e-postępowań). W swoich działaniach UKNF pozostaje w bieżącym kontakcie oraz współpracy z Ministerstwem Finansów, które pełni wiodącą rolę w realizacji SRRK" – zaznacza UKNF.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.