Banki

BOŚ na plusie

Bank Ochrony Środowiska zanotował w III kwartale dodatni wynik netto, w czym pomogły mu niskie odpisy i silny wynik z opłat i prowizji.
Foto: materiały prasowe

Bank Ochrony Środowiska miał w III kwartale 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 54 proc. mniej niż rok temu i 33 proc. mniej niż w poprzednim kwartale.

Wynik netto spadł rok do roku głównie ze względu na słaby wynik z odsetek, który wyniósł 84,1 mln zł, czyli spadł o 20 proc. (w ujęciu kwartalnym zmalał o 14 proc.). Presja na ten rezultat wynika z cięcia stóp procentowych przeprowadzonych przez RPP wiosną. Marża odsetkowa netto wyniosła 2 proc. na koniec września, co oznacza spadek o 35 pb w skali roku.

Bardzo silny okazał się wynik z opłat i prowizji, który wyniósł 34,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 52 proc. a kwartalnie o 9 proc. To głównie zasługa Domu Maklerskiego BOŚ. Bank podał, że „utrzymująca się wysoka zmienność rynkowa wpływa na zwiększenie zainteresowania rynkiem kapitałowym ze strony inwestorów indywidualnych, szukających możliwości osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu przy utrzymujących się niemal zerowych stopach procentowych. W trzech pierwszych kwartałach roku klienci otworzyli 9755 rachunków inwestycyjnych w DM BOŚ, co było najlepszym wynikiem od wielu lat (w tym samym okresie 2019 roku liczba prowadzonych rachunków wzrosła o 1934). Obroty DM BOŚ na rynku akcji GPW wzrosły do 16,4 mld zł, czyli o 75 proc. w stosunku do ubiegłego roku, natomiast przychody z tytułu opłat maklerskich wzrosły o 24,4 mln zł, czyli o 53,5 proc.".

Koszty działania wyniosły nieco ponad 86 mln zł, czyli były o 6 proc. wyższe niż rok temu i 1 proc. mniejsze niż w poprzednim kwartale. Odpisy kredytowe wyniosły niespełna 38 mln zł, co oznacza spadek po około 5 proc. zarówno rok do roku jak i w porównaniu z poprzednim kwartałem. Bank nie zawiązał istotnych rezerw modelowych na pandemię – w przeciwieństwie do innych banków z GPW – podał, że po trzech kwartałach wpływ ten na wynik netto wyniósł jedynie 13 mln zł, do tego doszły rezerwy na hipoteki frankowe w wysokości około 11 mln zł.

Łącznie po trzech kwartałach BOŚ ma 50,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 25 proc. mniej niż rok temu. Wynik z tytułu odsetek spadł o ponad 9 proc., do 285 mln zł, a z opłat i prowizji urósł o 28 proc., do 96 mln zł. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej urósł o 70 proc., do blisko 49 mln zł. Koszty działania zmalały o 1 proc., do 273 mln zł. Saldo odpisów urosło o 28 proc., do 101 mln zł.

Bank podaje, że bez uwzględnienia wpływu pandemii (głównie cięcie stóp procentowych i niewielki wzrost odpisów) wynik netto po trzech kwartałach byłby wyższy o 58 proc. od tego sprzed roku. - Stabilność wyników banku, będącego jednostką dominującą w Grupie BOŚ została odzwierciedlona w podtrzymaniu ostatnio przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd. oceny ratingowej – mówi Wojciech Hann, wiceprezes kierujący pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.